2021-11-01
Nyheter

FAR publicerar vägledning för implementering av ISQM

Den 15 december 2022 träder regelverket ISQM i kraft och nu är det hög tid för revisionsbyråerna att börja planera för nya rutiner och tillämpningar. FAR har tagit fram ett stödmaterial och erbjuder utbildningar för att ge vägledning genom hela processen.

Tillsammans med PwC har en arbetsgrupp med FAR-medlemmar utformat bland annat en vägledning, exempelpolicyer och checklistor, som främst är avsedda för små och medelstora revisionsbyråer. Materialet publiceras i dag i FAR Online.

– Arbetsgruppen har verkligen gjort ett jättejobb med att lämna input för att få fram material som förenklar och underlättar för byråerna. Jag uppskattar verkligen den tid som de har lagt ned på att hjälpa FAR, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

FAR:s stödmaterial innehåller fyra delar

1. Vägledning

2. Exempelpolicyer – en för enmansbyråer och en för små och medelstora byråer

3. Checklista för uppdragsanknuten kvalitetskontroll enligt ISQM

4. Matris för riskbedömning

1. Vägledning för att tillämpa ISQM

ISQM innebär ett nytt sätt att hantera den egna byråns kvalitetsfrågor. Syftet med den vägledning som FAR nu publicerat är att hjälpa medlemmarna att förstå och implementera regelverket. Vägledningen ska förenkla processen och öka förståelsen hos byråerna.

2. Exempel för enmansbyråer och för små och medelstora byråer

En av avsikterna med ISQM är att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem. I stödmaterialet finns en exempelpolicy för enmansbyråer och en för små och medelstora byråer, som kan anpassas till revisionsbyråns egen verksamhet.

– Eftersom ansvaret ligger hos företagsledningen är det jätteviktigt för dem att sätta sig in i hur standarden fungerar. Förhoppningsvis kommer exemplen att underlätta rent praktiskt när det är dags att sätta igång, menar Maria Lantz.

3. Checklista för uppdragsanknuten kvalitetskontroll

En tydlig och strukturerad checklista hjälper byrån att arbeta med uppdragsanknuten kvalitetskontroll enligt ISQM 2.

4. Riskbedömning steg för steg

ISQM är i grunden ett riskhanteringssystem, som syftar till att definiera vad som är en risk, hur den ska hanteras och hur hanteringen följs upp. I stödmaterialet finns en matris, som steg för steg hjälper byrån att få struktur och överblick i arbetet med riskhantering.

Utbildning med vägledningen som bas

Under vintern arrangerar FAR ett antal kurstillfällen där vägledningen och exempelpolicyn gås igenom. Det finns dels en kurs för byråer med flera anställda, dels en kurs helt anpassad för enmansbyråer. Kursledarna Bengt Skough och Kristofer Block har båda varit med i FAR:s arbetsgrupp och kan ge insikter i hur standarden är uppbyggd och formulerad. Såväl kursledarna som FAR uppmanar byråledare att gå kursen tillsammans med den på byrån som ska ansvara för implementeringen.

Översättning till svenska

ISQM är skriven på engelska och finns på IAASB:s webbplats. FAR arbetar med en översättning till svenska och planerar att publicera den innan nyår.

Nästa steg – vägledning för redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare

Innan ISQM träder i kraft 15 december 2022 behöver FAR ta ställning till hur ISQM påverkar övriga medlemmar.

– Det färdiga stödmaterialet syftar till att förenkla implementeringen på revisionsbyråer, men nu behöver vi fortsätta diskussionen och ta ställning till hur ISQM påverkar andra medlemskategorier som i dag tillämpar ISQC 1, säger Maria Lantz.

Utbildningar