2021-11-03
Nyheter

Extrastämma fastställde ändringar i FAR:s stadgar

FAR:s årsstämma 23 september beslutade att anta förslag till stadgeändringar. Ett beslut att ändra stadgarna är bara giltigt om det fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en ska vara årsstämma. Vid FAR:s extrastämma 25 oktober antogs förslagen till förändringar av stadgarna

Ändringarna innebär i korthet följande:

Generalsekreterare kan vara anställd i FAR och FAR AB

Med anledning av de uppdaterade principerna för debitering av medlems- och serviceavgifter kan generalsekreteraren i och med stadgeändringen vara anställd i både FAR och FAR AB.

Studentmedlemskap begränsas

För att inte andra medlemskategorier ska kunna vara medlem som student när de är inskriva på en universitetsutbildning införs begränsningen, att endast den som är student och inte uppfyller kraven för ordinarie medlemskap kan bli studentmedlem.

Krav på rekommenderat brev försvinner i vissa fall

För att anpassa föreningen till en mer digital värld har krav på rekommenderat brev tagits bort i två fall; krav på betalning från medlemmar och information om vissa beslut från disciplinnämnden.

Ansvarsfrihet för generalsekreteraren

Ansvarsfrihet även för generalsekreteraren ska beviljas av årsstämman, tidigare var det bara styrelsen som beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningens arbete underlättas

För att underlätta valberedningens arbete har kravet på att ordförande och generalsekreteraren ska närvara vid ordinarie mötet tagits bort, vilket medför att de kan delta vid valfritt möte.

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se