2021-11-11
Nyheter

Accountancy Europe definierar revisorns bestyrkande vid granskning av hållbarhetsredovisningar

Granskning av hållbarhetsredovisning ska göras enligt fastställd internationell standard. Accountancy Europe har publicerat en FAQ som bland annat beskriver vad ett bestyrkandeuppdrag innebär, vad som krävs för att ett bestyrkanduppdrag ska kunna genomföras och vilka krav som ställs på en oberoende revisor/granskare.

Granskningen i Sverige utförs enligt RevR 6 ”Bestyrkande av hållbarhetsinformation”, baserad på tillämpning av den internationella standarden ISAE 3000 ”Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information”.

Revision motverkar green washing

När fler och fler företag upprättar frivilliga hållbarhetsredovisningar och det kan vara svårt för till exempel finansiärer, samarbetspartners och kunder att bedöma trovärdigheten i redovisningarna, som dessutom upprättas enligt olika standarder och ramverk. Ett sätt att öka förtroendet för företagets hållbarhetsredovisning är därför att låta en revisor granska den. Det blir en kvalitetssäkring, som också innebär en minskad risk för green washing, där företag utger sig för att vara mer hållbara än de faktiskt är.

FAQ om hållbarhetsinformation

Accountancy Europes FAQ ger svar på återkommande frågor om hållbarhetsinformation, särskilt om

  • Bestyrkandeuppdrag med begränsad och rimlig säkerhet
  • Bestyrkandekrav och EU:s regelverk
  • Tekniska aspekter av professionella bestyrkandestandarder

Svaren syftar till att informera beslutsfattare och andra intressenter av bestyrkande av hållbarhetsinformation.

Accountancy Europe FAQ

Bestyrkandeuppdrag är uppdrag där revisorn ska lämna ett uttalande om ett eller flera objekt som är föremål för granskning. Uttalanden kan ges med olika grad av säkerhet.

Rimlig säkerhet är den högsta grad av uttalande som en revisor kan ge enligt internationella och svenska standarder. Den beskrivs också som ”hög men inte absolut säkerhet”. Det är denna grad av säkerhet som följer av en revision.

Begränsad säkerhet är den lägsta grad av säkerhet i ett uttalande som kan ges enligt standarderna, och baseras på betydligt mindre granskningsinsats än vid rimlig säkerhet.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se