2021-05-19
Nyheter

Få rapporter om misstänkt penningtvätt

Den ekonomiska brottsligheten har ökat de senaste åren och frågan prioriteras av Revisorsinspektionen (RI). Men få rapporter om misstänkt penningtvätt från revisions- och rådgivningsbranschen når Finanspolisen.

Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare lämnade sammanlagt totalt 18 rapporter om misstänkt penningtvätt till Finanspolisen (Fipo) under 2020, enligt Fipos senaste årsrapport. En minskning från redan låga nivåer. Föregående år låg den sammanlagda siffran på 39 rapporter.

− Det kan vara svårt för branschen att se att det kan finnas en risk att man kan komma att utnyttjas, vilket sannolikt också visar sig i den dåliga rapporteringen till Finanspolisen. FAR måste naturligtvis ta sitt ansvar och göra mer för att hjälpa våra medlemmar, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Att förhindra ekonomisk brottslighet är högt prioriterat av Revisorsinspektionen som aktivt har jobbat med just penningtvättsfrågorna sedan den nya penningtvättslagen trädde i kraft 2017.  

Nyligen delade tillsynsmyndigheten för första gången ut en varning till en revisor som förbisett att rapportera misstänkt penningtvätt till Fipo, något Balans skrivit om här.

− Efter det senaste RI-ärendet kan frågan bli mer aktuell och fler byråer kommer nog att se över byråns rutiner, säger Maria Lantz.

"Konfliktsituation kan uppstå"

Revisorsinspektionen menar vidare att det finns ett motstånd hos revisorer att anmäla och rapportera misstänkt aktivitet hos kund. ”En konfliktsituation kan uppstå mot det samhällsansvar som åvilar revisorn”, skriver RI på webben.

Nyligen släppte Polismyndighetens samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism en rapport där de har analyserat 22 sektorer under penningtvättslagen i en ny nationell riskbedömning. I den framhålls att de bolag som generellt utnyttjas är de som saknar revisor.

”Revisionsplikten är avskaffad för mindre företag. Detta medför också att det går att genomföra relativt omfattande penningtvättsupplägg i verksamhetsformer som inte har krav på lagstadgad revision”, enligt rapporten.

Vidare påpekas att möjligheten att upptäcka penningtvätt kan vara liten, då det kan ha gått lång tid mellan ett eventuellt brott och att revisionen sker.

− Som det även anges i rapporten kan det finnas en svårighet för revisorn att upptäcka penningtvätt eftersom revision sker i efterhand, till exempel långt efter att en transaktion har ägt rum. Där har våra auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar mer aktivt löpande under året en viktigare roll att fylla. Behovet av båda yrkesrollerna blir därmed tydligt, säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz.