2021-06-15
Nyheter

Ny RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten

FAR:s normgivningsgrupp Revision har tagit fram en ny rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Rekommendationen fastställdes av FAR:s styrelse 10 juni 2021 och ska tillämpas för revisionsberättelser som dateras 1 juli 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

European Single Electronic Format (Esef) införs i enlighet med artikel 4.7 i öppenhetsdirektivet. Esef är det nya gemensamma elektroniska rapporteringsformatet för utfärdande av årliga finansiella rapporter som ska publiceras av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Europeiska unionen under räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. 

I svensk lag har kravet i öppenhetsdirektivet införts i 16 kap. 4a § lagen om värdepappersmarknaden av vilken det framgår att ett företag, som omfattas av 16 kap 1§ denna lag, ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef).

Bestämmelser om granskning finns i 9 kap.35 b § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 57 a § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 4 a kap. 12 d§ sparbankslagen (1987:619) och 31 b § revisionslagen (1999:1079). I dessa lagar framgår att revisionsberättelsen för ett företag som ska offentliggöra sin årsredovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Revisorn ska utföra granskningen av Esef-rapporten som en del av den lagstadgade revisionen av års- och koncernredovisningen. Granskningen ska utföras i enlighet med ISAE 3000 (Omarbetad), Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information, och den nya rekommendationen RevR 18.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se