2021-06-01
Nyheter

Aktuella frågorna i FAR:s expertnätverk maj 2021

FAR samlar Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, lön och skatt. I FAR:s expertnätverk diskuteras och hanteras de för branschen viktigaste frågorna.

Nätverket består av strategi- och operativa grupper för redovisning, revision, redovisnings- och lönekonsulter och skatt samt specialistgrupper för hållbarhet, etik och offentlig sektor. 

Vid nätverkets möte i slutet av maj diskuterades framför allt tvärfunktionella frågor och detta är en kort översikt över vad som var högst upp på agendan.

Utredningen om Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (Dir.2020:48)

Utredningen kallas mer vardagligt “förenklingsutredningen” och ska avrapporteras sista juni 2021. FAR har genom Pernilla Lundqvist, ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning och redovisningsexpert på EY, deltagit i utredningen som bestått av tre delar: kombiuppdrag, översyn av bokföringslagen samt förenklade regler för mikroföretag. Definitionen på mikroföretag är företag som har en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 20 mkr och/eller färre än tio anställda.

Utredningen, som tillsattes i april 2020, var efterlängtad. Betydelsen av utredningens uppdrag kan inte nog understrykas. Det har under många år från en rad aktörer i samhället, inte minst från näringslivet, påtalats ett behov av konkreta åtgärder för att såväl förbättra som förenkla reglerna för företagen, med fokus på mindre företag.

Reglerna om bokföring är kraftigt eftersatta och har inte hängt med i den utveckling som skett i samhället, främst avseende digitalisering, vilket försvårar och innebär onödiga kostnader för företagen.

Penningtvätt

Penningtvätt är en för branschen angelägen och aktuellt fråga, hur branschen kan och behöver göra mera. Revisionsinspektionens, RI:s, seminarium ”Den framtida revisionen – företag som brottsverktyg och revisorers roll” som hölls den 5 maj och som delvis bygger på RI:s tematillsyn, visar att frågan behöver belysas mera.

FAR hanterar frågan i fler grupperingar, bl.a. i Specialistgrupp Etik, som står för EtikU 11 – Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Även normgivningsgruppen Revision ser över ökad vägledning för revisorer och FAR för även dialoger med programvaruleverantörer för att öka kontrollerna med hjälp av systemen.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna möter alla yrkesroller inom FAR och frågorna och initiativen som finns såväl i Europa som globalt påverkar oss i allra högsta grad. Läs mer om de olika initiativen.

FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet arbetar med en FAQ om taxonomiförordningen. Redan innan den första versionen hann publiceras skedde förändringar som föranledde ombearbetning, vilket nu pågår. Det visar hur snabbt det rör sig på området.

NFRD, Non-Financial Reporting Directive, heter numera CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, och fler företag i EU kommer i framtiden att lyda under kravet för hållbarhetsrapportering. Detta kommer att sprida sig nedåt i leverantörsleden och påverka även de som enligt direktivet inte är skyldiga att hållbarhetsrapportera. Det finns även förslag på att hållbarhetsrapporteringen ska ingå i förvaltningsberättelsen med krav på tredjepartsgranskning.

ISA för LCE

Övriga frågor som diskuterades på mötet var förslaget till ny standard för revision av mindre komplexa företag (ISA for LCE). En arbetsgrupp tillsatt av IAASB har under ett års tid arbetat fram en standard som har samma höga grad av säkerhet som en ISA- revision. Förslaget är planerat att gå ut på remiss i sex månader. FAR har en arbetsgrupp som arbetar med frågan.

Auktorisation, corona och kryptovalutor

Även auktorisationens värde, coronastöden och kommande stora frågeställningar som kryptovalutor diskuterades.

FAR:s påverkansarbete sker bl.a. genom att svara på remisser och på dessa möten lyfter vi viktiga och tvärfunktionella remisser.