2021-01-19
Nyheter

Vilka företag ska redovisa enligt EU:s taxonomi?

EU:s taxonomiförordning ska tillämpas från 1 januari i år. Men vilka företag är det som ska redovisa enligt taxonomin? FAR:s specialistgrupp Hållbarhet reder ut vad som gäller.

FAR:s specialistgrupp Hållbarhet har noterat att det förekommer oklarheter avseende gränsvärden gällande antal anställda, för de företag som ska redovisa i enlighet med taxonomin.

Specialistgruppen vill därför uppmärksamma FAR:s medlemmar på vilka gränsvärden som gäller. Uppgifterna är avstämda med Finansinspektionen och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och innebär att de bolag som träffas av krav på rapportering i hållbarhetsrapporten i enlighet med taxonomin är de som omfattas av EU-direktivet, Directive 2014/95/EU, som även kallas the non-financial reporting directive (NFRD).

Kravet ställs på EU-nivå och inte på nationell nivå, vilket innebär att det är stora företag av allmänt intresse (PIE) enligt EU:s definition med fler än 500 anställda som måste redovisa i enlighet med taxonomin.

FAR:s specialistgrupp Hållbarhet arbetar med att ta fram en FAQ för taxonomin som beräknas publiceras i maj 2021 och som kommer att vara ett stöd för FAR:s medlemmar.

Fakta taxonomin
Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter, och är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och trädde i kraft i juli 2020.

För att en investering eller finansiell produkt ska klassificeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den:

  • göra ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin,
  • inte ha någon negativ påverkan inom de övriga miljömålen samt
  • uppfylla minimikrav inom hållbarhet.