2021-01-28
Nyheter

Digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse kan bli lagkrav

I dagarna presenterade Bolagsverket detaljer kring de nya taxonomierna som möjliggör att bolag som upprättar sin årsredovisning enligt K3 snart kan skicka in även sin koncernredovisning digitalt till myndigheten. Till sommaren kan det börja bli obligatoriskt.

I början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt, om en programvara används som stöder detta.

Det tack vare nya och utvecklade taxonomier som gör det möjligt för programvaruleverantörer att bygga in tekniken i sina årsredovisningsprogram.

Samtidigt har taxonomin för revisionsberättelsen för K3 med koncernredovisning utvecklats, ett arbete där Johanna Svensson och Lennart Iredahl från FAR hjälpt till.

Det är tredje förändringen som Bolagsverket genomför sedan de öppnade upp för digital ingivning av årsredovisningen 2018. Även FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning har svarat på Bolagsverkets frågor avseende taxonomin för årsredovisning och koncernredovisning.

Och till sommaren kan det bli ett lagkrav. I dagarna lämnade Bolagsverket in en hemställan till justitiedepartementet där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen ska bli obligatoriskt från 1 juli 2021 och gälla för räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021.

− Med det i åtanke vill vi uppmana alla revisorer och redovisningskonsulter att hitta de digitala lösningarna innan det blir ett obligatorium. Att man lämnar in årsredovisningen digitalt, samt revisionsberättelsen i det fall det finns revisor, säger Birgitta Åhlander Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hos FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

FAKTARUTA

Vad är en taxonomi?
En taxonomi i XBRL innehåller klassificeringar och definitioner av alla begrepp samt de uppställningsformer som tillämpas vid rapportering till bland annat Bolagsverket. Taxonomier innehåller även information om exempelvis referenser, rubriker och förväntat debit/kredit, samt olika regler. Källa: taxonomier.se