2021-01-20
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU)

FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) i redovisningsfrågor utfärdade av FAR. Här kommenteras ändringarna.

Nedan kommenteras större ändringar.

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag
Rekommendationen, som är avsedd att tillämpas av företag som tillämpar K3, uppdateras årligen. Utöver förtydligande av texter och redaktionella ändringar har i kommentaren till resultatposten Råvaror och förnödenheter tillkommit en text som beskriver att posten i många fall kan behöva namnändras för att bättre beskriva postens innehåll och i tillägget finns även exempel på vilka benämningar som kan användas. I fotnot har även på flera ställen informerats om den lagändring som skett i ABL och ÅRL från och med 1 januari 2021 avseende ytterligare en överkursfond, en bunden överkursfond.

RedR 2 Kontrollbalansräkning
I rekommendationen, som i första hand behandlar de justeringar som kan göras i en kontrollbalansräkning, har ett avsnitt tillkommit som beskriver hur uppskjuten skatt redovisas vid tillämpning av K2 respektive K3.

RedU 12 Avskrivning av byggnad
I uttalandet, som är avsett att tillämpas av företag som tillämpar K2, har de två avsnitt som berör bedömning av nyttjandeperiod respektive lämplig avskrivningsplan/-metod skrivits om. I det senare avsnittet beskrivs hur komponentavskrivna byggnader ska hanteras vid övergång från K3. avskrivningsplan.

RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar
Uttalandet har sedan tidigare svarat på frågor kring hur anskaffningsvärdet för en kapitalförsäkring ska fastställas, uttag redovisas samt löpande avkastning hanteras. Det uppdaterade uttalandet omfattar nu även redovisning av pensionsåtagandet när en kapitalförsäkring tecknats i syfte att säkerställa en direktpension. Två nya exempel åskådliggör hur redovisning sker av både pensionsåtagandet och kapitalförsäkringen

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se