2021-02-02
Nyheter

Revisionsföretag kan behöva anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister

Nyheten gäller de revisionsföretag som inte är registrerade revisionsbolag och som har anställda redovisningskonsulter eller skatterådgivare som inte är auktoriserade eller godkända revisorer.

Revisorsinspektionen och länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne har kommit fram till att tillsynen över revisionsföretag med blandad verksamhet inte står under Revisorsinspektionens direkta penningtvättstillsyn och därför bör omfattas även av länsstyrelsernas tillsyn.

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att revisionsföretaget följer de lagkrav som ställs enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism såvitt gäller den verksamhet som utövas av redovisningskonsulter och skatterådgivare. Länsstyrelsen har rätt att kräva in uppgifter om de rutiner som företaget har upprättat och kan också komma att kontrollera dem på plats.

Tidigare har gällt att dessa revisionsföretag inte behövde anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Som en konsekvens av det nya ställningstagandet från myndigheterna gäller numera att revisionsföretag med anställda redovisnings- eller skattekonsulter måste anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

FAR:s Specialistgrupp Etik har nyligen uppdaterat avsnitt 11 i EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av förändringen.