2021-02-02
Nyheter

FAR driver projekt för implementering av ISQM

I höstas antog IAASB de nya standarderna för kvalitetskontroll, ISQM 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter. ISQM, som ersätter ISQC 1, innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor och träder i kraft 15 december 2022.

Huvuddelen av regelverket finns i ISQM 1, medan den del som rör uppdragsanknuten kvalitetskontroll hanteras i ISQM 2, som alltså utgör en egen standard. ISQM bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt, där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och motåtgärder sättas in utifrån den enskilda byråns specifika förutsättningar. Det nya regelverket kommer att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete och kräver löpande utvärdering och anpassning.

FAR har i samarbete med PwC inlett ett projekt för att ta fram en vägledning samt ytterligare stödmaterial i syfte att hjälpa medlemsbyråerna att implementera det nya regelverket. Fokus kommer att ligga på små och medelstora revisionsföretag och att hjälpa dessa att omsätta det omfattande regelverket i praktiken. I projektet har FAR och PwC hjälp av en arbetsgrupp bestående av ett antal representanter från olika revisionsbyråer med gedigen kunskap och erfarenhet av kvalitetsfrågor. Projektet är tänkt att pågå fram till oktober 2021, varpå vägledning och övrigt material avses publiceras. Samtliga revisionsbyråer behöver ha implementerat ISQM vid ikraftträdandet 15 december 2022 och en utvärdering av byråernas kvalitetssystem ska vara gjord senast ett år senare.  

Eventuella frågor om projektet besvaras av FAR:s föreningsjurist Helena Eibertzon Löfgren (projektledare) eller chefsjurist Maria Lantz (projektansvarig).

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se