2021-12-08
Nyheter

Hållbarhet, digitalisering och branschens attraktionskraft i FAR:s expertnätverk

Hållbarhet, digitalisering och branschens attraktionskraft är några av de mest prioriterade frågorna inom FAR:s expertnätverk.

FAR:s expertnätverk samlar Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, lön och skatt och i expertnätverket diskuteras och hanteras de viktigaste frågorna för branschen.

Vid expertnätverkets möte i början av december diskuterades bland annat hållbarhet, digitalisering och branschens attraktionskraft. Detta är en kort översikt över frågorna som var högst upp på agendan.

Hållbarhet

FAR ser en tydlig efterfrågan på en global, gemensam standard för hållbarhetsrapportering och frågan berör flera grupper i expertnätverket. Utvecklingen när det gäller rapporteringsstandard och efterföljande granskning sker snabbt och därför är det viktigt med ett proaktivt och sammanhållet arbete inom FAR. Bland annat diskuterades:

 • Arbetet inom det nybildade ISSB (International Sustainability Standards Board)
 • EU-kommissionens arbete gällande CSRD
 • Uppdraget till EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) att arbeta fram en gemensam standard

Regulatoriska frågor

 • The European Commission’s consultation on the three pillars of corporate reporting, som handlar om bolagets rapportering och revisionen samt tillsynen av dessa
 • Audit of less complex entities 
 • CBC – country by country reporting där FAR deltar i utredningen genom Pernilla Lundqvist (ordförande i strategigrupp Redovisning)
 • CEAOB:s Q&A appointment of statutory auditors or audit firms by public interest entities

Digitalisering

 • FAR arbetar aktivt med digitalisering och frågan är aktuell inom samtliga grupper i expertnätverket
 • ESEF-rapporteringen. FAR:s operativa grupp Normgivning revision har arbetat fram en rekommendation (RevR 18) för hur revisorns granskning ska gå till
 • FAR:s operativa grupp Redovisning arbetar med en Q&A för att få en samsyn kring ESEF rapporteringen
 • RPA-projekt i samarbete med bots& och fyra medlemsbyråer för att hitta flöden som lämpar sig för robotisering
 • Löpande dialog med programvaruleverantörerna och en omfattande omvärldsbevakning
 • Strategigrupp Redovisning arbetar proaktivt för att säkerställa att redovisningsregelverken är teknikneutrala
 • FAR deltar i ett projekt med Kairos Future gällande företagsfakta och hur Sverige kan flytta fram positionerna när det gäller digital information

Rättssäkerhet

FAR:s ståndpunkt är att regler ska vara förutsägbara och tillämpbara, för att värna hög rättssäkerhet för Sveriges företag. Rättssäkerhetsfrågan är kopplad till:

 • De tillfälliga stöden i spåren av covid-19
 • Den ökade servicegrad som SKV önskar leverera

Utredningen om Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Utredningen, som mer vardagligt kallas förenklingsutredningen, är ute på remiss. FAR:s styrelse kommer att besvara remissen ur flera perspektiv – redovisning, skatt och revision. Frågan om gränsvärden för revisionsplikt är särskilt angelägen. FAR:s ståndpunkt är att dagens gränsvärden är rimliga och välfungerande.

Branschens attraktionskraft

Branschens attraktionskraft är ett prioriterat område och flera initiativ har tagits för att visa på de möjligheter som branschen erbjuder. Bland annat har FAR har påbörjat arbetet med en ny branschrapport, en uppföljning på branschrapporten som lanserades i mars 2021. Denna rapport fokuserar på medarbetarna i branschens och de olika yrkesrollerna. Strategigrupperna är involverade i arbetet med rapporten, i första hand genom att medverka i workshops som FAR håller i.

Övriga frågor som var uppe på agendan vid expertnätverkets möte i december var normgivning för icke-noterade företag där dialog förs med BFN, common control, NIFRIC:s agenda och projektet med att arbeta fram en ny standard för kommunal räkenskapsrevision.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

FAR:s expertnätverk består av strategi- och operativa grupper för redovisning, revision, redovisnings- och lönekonsulter och skatt samt specialistgrupper för hållbarhet, etik och offentlig sektor.