2021-12-30
Nyheter

FAR välkomnar utredning om revisionsplikten

Regeringen har tillsatt en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för brott. En del i uppdraget är att titta på återinförandet av revisionsplikt. Initiativet välkomnas av FAR.

− Vi ser positivt på regeringens initiativ att utreda en återinförd revisionsplikt för små aktiebolag. Revisionen har en preventiv effekt när det gäller brottsbekämpning. Förutom att revisorn är skyldig att anmäla misstanke om brott, till exempel penningtvätt, gör vetskapen om att det kommer att ske en kontroll med all sannolikhet att färre tar risken att fuska. Med revision kommer helt enkelt fler företag att efterleva lagar och regler i större utsträckning, något som bidrar till ett högt förtroende i näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att överväga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. I utredningen Bolaget som brottsverktyg ska utredaren bland annat redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag, samt föreslå de författningsändringar som skulle krävas vid ett eventuellt återinförande.

Av utredningsbeskrivningen framgår att utredaren ska ha en dialog med och ta in synpunkter från berörda myndigheter. Bland myndigheter och organisationer som räknas upp nämns bland andra FAR, Bolagsverket, Skatteverket, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

− FAR kommer att verka för att få med en expert i utredningen, säger Karin Apelman.

Uppdraget ska redovisas senast 22 juni 2023.