2021-04-22
Nyheter

EU-kommissionen har antagit förslag på direktiv om hållbarhetsrapportering

EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär förändring och uppdatering av de befintliga rapporteringskraven i det nuvarande regelverket Non Financial Reporting Directive (NFRD).

Förslaget antogs den 21 april 2021 och innebär bland annat:  

  • utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag)
  • krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning)
  • införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering
  • krav på att företagen digitalt "märker" den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar.

I förslaget förutses antagandet av EU-standarder för hållbarhetsrapportering. Utkastet till standarder avses utarbetas av Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG).

Standarderna kommer att anpassas till EU:s policies, samtidigt som de bygger vidare på och medverkar till internationella standardiseringsinitiativ.

Karin Apelman

– Jag noterar särskilt att förslaget innehåller krav på granskning av hållbarhetsinformationen, vilket är glädjande. Det kommer att öka tillförlitligheten och förtroendet för företagens hållbarhetsinformation, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR.