2020-09-04
Nyheter

Lagändringar gällande revision föreslås i regeringens nya lagrådsremiss om det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

I den nya remissen Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet föreslår regeringen att vissa noterade företag ska upprätta års-och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering för de räkenskapsår som inleds1 januari 2020 eller senare.

Formatet som föreslås finns närmare beskrivet i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning.

På grund av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslås ett antal kompletterande lagändringar gällande revision. Bland annat innebär förslaget att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om årsredovisningen eller koncernredovisningen som upprättats överensstämmer med 16 kap. 4 a § lagen (2007:551) om värdepappersmarknaden.

– Detta innebär att revisorerna i berörda bolag måste genomföra en granskning av att bolagens årsredovisning och koncernredovisning upprättats i enlighet med det format som anges i ESEF-förordningen. Vidare ska revisorn i revisionsberättelsen särskilt uttala sig huruvida upprättandet av års- och koncernredovisningen har gjorts korrekt enligt förordningen. Dessa nya krav på revisorn gäller som nämnts ovan för räkenskapsår som inletts 1 januari 2020 eller senare, det vill säga i första hand räkenskapsåren som avslutas 2020-12-31. Det pågår nu ett intensivt arbete bland EU:s revisorer och standardsättare med att upprätta en revisionsstandard med vägledning till hur denna granskning och rapportering ska utföras, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor FAR.

Syftet med lagändringarna att förstärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som ett företag upprättar i det enhetliga elektroniska formatet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

FAR lämnade i augusti in en remiss i frågan där man välkomnade ökad digitalisering av finansiell rapportering, men ansåg att de nya reglerna bör skjutas fram ett år. Någon senareläggning av ikraftträdandet ansåg regeringen inte vara möjlig. Läs FAR:s remiss här 

Text: Anna Widd