2019-10-16
Nyheter

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

Rapportering om för revisionen Särskilt betydelsefulla områden, SBO, leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i de europeiska bankerna, visar en rapport från Accountancy Europe.

Undersökningen Key Audit Matters in the European Banking Sector har tagits fram mot bakgrund av EU-kraven från 2017 att revisorer ska kommunicera sådana områden som är av särskild betydelse för revisionen av bland annat börsnoterade företag samt även för andra företag av allmänt intresse.

Rapporteringen av SBO:er avser dels områden som är av allmänt intresse när det gäller revisionens värde och relevans, dels områden där olika intressenter har behov av öppenhet och insyn i revisionsprocesserna. Den aktuella undersökningen av SBO-rapportering i banksektorn görs mot bakgrund av dess stora betydelse för den europeiska ekonomin.

Undersökningen görs för andra året i rad och syftar till att granska värdet av SBO-rapportering, samt att undersöka trender och förändringar inom området under det året. Årets undersökning avser alltså 2018 års revisioner. Totalt har 62 europeiska bankers revisionsberättelser analyserats, däribland SEB och Swedbank från Sverige. Dessa banker utgör merparten av den europeiska banksektorns tillgångar.

Årets rapport visar att kommunikation av SBO leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner, som är till fördel för användare och mottagare av rapporterna från revisionerna. Antalet SBO:er har sjunkit från 4,4 i fjolårets undersökning, som alltså avser 2017 års revisioner, till 4,2 i årets undersökning avseende 2018. Antalet områden rapporterade som SBO minskade från 272 till 260. I rapporten klassificeras tio huvudkategorier av SBO:er, som står för 93 procent av antalet analyserade SBO:er under 2018.

Undersökningen visar att it-system, trots att dessa inte är direkt relaterade till den finansiella rapporteringens innehåll, är en betydelsefull faktor att förstå när det gäller revisionen. De tre mest förekommande kategorierna för 2018 utgjorde 49 procent av antalet analyserade SBO, där de vanligaste kategorierna var nedskrivning av lån och fordringar, som förekom i 92 procent av revisionsberättelserna, mätning och klassifikation av finansiella instrument samt it-system, som förekom i 56 procent respektive 50 procent av revisionsberättelserna. Mätning och klassifikation av finansiella instrument ökade i betydelse i årets undersökning, vilket delvis kan förklaras med att IFRS 9, avseende finansiella instrument trädde i kraft 1 januari 2018.

Ytterligare ett rön är att de dominerande riskerna i banksektorn till sin karaktär är relativt likartade ur ett europeiskt perspektiv. 

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se