2019-12-08
Nyheter

Arvodesbegränsning enligt EU-förordningen – vad gäller inför 2020?

”Revisionspaketet” som kom år 2016 innehöll nya regler för revisorer och revisioner av företag av allmänt intresse. Störst uppmärksamhet under de senaste åren har fästs vid rotationsreglerna. Revisionspaketet omfattar även arvodesbegränsningar, bland annat när det gäller den sammanlagda arvodesnivån för icke-revisionstjänster (”fee cap”) till nämnda företag.

Även om reglerna kom 2016 så får de praktisk effekt först från och med 2020, då en av förutsättningarna för arvodesbegränsningen är att icke-revisionstjänster tillhandahållits under tre år i följd.

Nedan följer reglerna kring arvodesbegränsning i korthet:

  • Det sammanlagda arvodet för icke-revisionstjänster, förutsatt att sådana tjänster utförts tre år i följd, får inte för det fjärde räkenskapsåret överstiga 70 procent av genomsnittet för de arvoden som betalats för den lagstadgade revisionen av PIE-bolaget (och dess moder- och kontrollerade företag samt av koncernredovisningen) under de senaste tre räkenskapsåren. Här ingår endast arvoden till den svenska revisorn. Arvodesbegränsningen omfattar alltså inte tjänster till intressebolag och inte heller tjänster till ett systerbolag när det granskade bolaget ingår i en koncern utan att vara toppmoder.
  • Arvodesbegränsningen är hänförlig till de tjänster som tillhandahålls det granskade företaget av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget. Icke-revisionstjänster som andra företag i revisorns nätverk levererar till det granskade företaget eller dess moder- eller kontrollerade företag ska därmed inte tas med i beräkningen.
  • Arvodesbegränsningen omfattar däremot inte sådana tjänster som har tillhandahållits det granskade företaget och som baseras på lagkrav. Det innebär bland annat att lagstadgade uppdrag som exempelvis granskning av kontrollbalansräkning och apportegendom vid apportemission undantas. Arvodet för sådana icke-revisionstjänster som föreskrivs i lag kommer därmed varken att ingå i underlaget för det totala revisionsarvodet eller för det totala arvodet för icke-revisionstjänster.
  • Om det finns särskilda skäl kan Revisorsinspektionen bevilja undantag från bestämmelserna om arvodesbegränsning för en period om högst två räkenskapsår.
  • En uppföljning av arvodesbegränsningen skall årligen rapporteras till bolagets revisionsutskott.

EtikU 14 EU:s förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och självständighet behandlar i avsitt 4 reglerna kring arvodesbegränsning. Uttalandet innehåller även ett räkneexempel som illustrerar tillämpningen av arvodesbegränsningen. FAR:s policygrupp för etik arbetar för närvarande med att uppdatera avsnittet, eftersom det har tillkommit vissa frågor & svar från olika internationella instanser som kan ge ytterligare vägledning.