2019-04-29

"Förbered dig för förändrade 3:12-regler"

Höjd skatt på kapital och fastigheter för att finansiera sänkta marginalskatter. Det är några av förslagen i en färsk ESO-rapport. "Rapporten är ett tungt inlägg i debatten om en ny skattereform", säger Hans Peter Larsson, ansvarig för skattefrågor på FAR.

Rapporten ”Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning” fokuserar på de svenska marginalskatterna. Med hjälp av numeriska modeller har forskarna studerat optimala inkomstskatteskalor på svenska data under olika antaganden, exempelvis att staten vill omfördela så mycket resurser som möjligt till dem som har det sämst ställt. Och enligt forskarna finns det mycket som talar för att de svenska marginalskatterna är så höga att skatteintäkterna från höginkomsttagare skulle öka om marginalskatterna sänktes.

Forskarna har räknat på konkreta reformförslag som går ut på att skatten på höga inkomster sänks och att skatteskalan plattas till. För att undvika att mer bemedlade grupper får förbättringar som på kort sikt betalas av mer resurssvaga grupper innebär reformförslaget också höjda skatter på annat som samvarierar med höga inkomster, som höjd skatt på kapitalinkomster från fåmansaktiebolag, från 20 till 25 procent, och en progressiv fastighetsskatt.

Läge att förbereda sig

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, menar att det redan nu kan vara läge att förbereda sig för att det kan komma förändringar av de så kallade 3:12-reglerna.

– Det här är ett tungt inlägg i debatten om en ny skattereform. Och förslagen kan innebära stora förändringar när det gäller 3:12-reglerna. Förra gången förslag till förändringar var uppe, inför valet 2018, lyckades näringslivet med nöd och näppe stoppa den höjning som nu föreslås, säger Hans Peter Larsson.

I rapporten presenteras två reformförslag.

Det första förslaget innebär att marginalskatterna för höginkomsttagare sänks.

  • Slopad värnskatt och slopad avtrappning av jobbskatteavdraget.
  • Höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster från fåmansaktiebolag inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent.
  • Införande av en progressiv fastighetsskatt på småhus.

Det andra förslaget innebär att skatteskalan ”plattas till” så att det stora hoppet i marginalskatt vid brytpunkten för statlig skatt minskar dramatiskt.

  • Sänkt statlig skatt med 10 procentenheter ovanför den nuvarande brytpunkten för statlig inkomstskatt.
  • Ny statlig inkomstskatt om 5 procent för inkomster mellan 324 000 kronor och den nuvarande brytpunkten för statlig skatt.
  • Höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster från fåmansaktiebolag inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent.
  • Införande av en progressiv fastighetsskatt på småhus.

Rapporten Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning, har skrivits av Spencer Bastani, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, och Håkan Selin, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under finansdepartementet. Studierna är politiskt oberoende.

Text:Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se