2021-01-13
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

DAC 6 och GRI 207 flyger 2021. ”Nya tider, nya möjligheter”

Europa och EU påverkar svenska skatterådgivare alltmer. I år blir detta uppenbart! I två av FAR:s profilfrågor inom skatt under de sista åren blir det skarpt läge 2021. Nya möjligheter för Auktoriserade Skatterådgivare FAR att ge goda råd till företag.

FAR har arbetat intensivt under flera år med att förtydliga lagen om den nya obligatoriska upplysningsskyldigheten för så kallade skattearrangemang vid internationella transaktioner (DAC 6-direktivet) och med att informera om möjligheten till en öppen och transparent skatteredovisning som efterfrågas av allt fler företag, Global Reporting Standard GRI 207. Båda hänger samman med den allt starkare internationella hållbarhetstrenden inom näringsliv och samhälle.

DAC 6 är en belastning och en kostnad för företag. GRI 207 är en ny affärsmöjlighet. I båda fallen blir de höga etiska krav som ställs på FAR:s medlemmar viktiga för kunden.

2021 års nya skattefrågor illustrerar väl den förändring som sker inom rådgivningen. För tio till tjugo år sedan var the name of the game att finna lagliga kryphål och upplägg. I dag är affären en annan: hållbar skatterådgivning!

DAC 6
Först den tyngande upplysningsskyldigheten, som jag inte tror behöver bli så omfattande som bedömts. Flertalet råd kring internationella transaktioner behöver givetvis stämmas av mot den nya lagen, men det är inte alla som behöver upplysas om. Lagen bygger på en över tio år gammal tanke från EU. När den först såg dagens ljus i Sverige skulle den omfatta även inhemska transaktioner. FAR var representerat som expert i den svenska utredningen. Sammanlagt uppskattades 165 000 upplysningar per år komma att lämnas till Skatteverket. När vi lyckades förklara att det inte fanns något behov av den inhemska delen försvann en tredjedel av dessa.

Lagtexten är förvisso mer än lovligt vag och rättsosäker. Under hösten har dock Skatteverket i dialog med FAR kommit med 23 förtydliganden och tre ställningstaganden kring de kännetecken som lagen är uppbyggd kring när reglerna nu ska börja tillämpas i praktiken. Det bådar gott! Jag tror och hoppas att upplysningarna, som ska sändas vidare till europeiska skattemyndigheter, nu kommer att bli betydligt färre än vad som tidigare uppskattats. En stark insats av de medlemmar inom FAR som arbetat med frågan! När det gäller bevisbördan för att ta ut sanktionsavgift om upplysning inte lämnas har Skatteverket tydligt uttalat att den ligger på verket. Därtill ligger beviskravet på i vart fall ”normal” nivå.

FAR kommer nu att följa tillämpningen av reglerna, vilka oklarheter och problem som kvarstår, och därefter om någon månad följa upp dessa med Skatteverket.

”Hållbarhetsredovisning” av skatter enligt GRI 207
Den andra större nya frågan under 2021 är att Global Reporting Initiative, som är en ideell organisation som tar fram mallar för hållbarhetsredovisningar inom olika områden, nu även satt ner foten inom skatt. Efter de senaste årens omfattande internationella debatt om skatteundandragande i internationella koncerner och företag har organisationen tagit fram en mall anpassad till redovisningen för företag som vill vara fullt transparenta med sina ägarstrukturer, tillgångar, skulder och vilka skatter som betalas i olika länder. Rekommendationen som funnits i utkastform under 2020 är nu klar att börja tillämpas. Uppgiften att ansvara för rapporten passar perfekt för en Auktoriserad Skatterådgivare FAR!

Efterfrågan på denna typ av information ökar snabbt. Över 50 procent av de större noterade bolagen i Sverige publicerar sin skattepolicy på hemsidan som upplysning till investerare. Mindre och medelstora företag möter motsvarande efterfrågan vid upphandlingar och vid kontakter med lokala och regionala myndigheter. Att betala rätt skatt och kunna visa det har blivit en styrka.

GRI 207 är uppdelad i fyra delar där omfattningen beror av företagets verksamhet. En fördel är att alla delar inte behöver redovisas om något anses känsligt som en affärshemlighet. Rapporten revideras inte heller. Den kan biläggas årsredovisningen eller hänvisas till där och sedan publiceras på hemsidan. Därtill ingår en sammanfattning ofta i företagets hållbarhetsredovisning. Rapporten blir en del av företagets så kallade compliance-arbete, regelefterlevnad, inom olika områden.

I Centraleuropa har compliance i flera länder utvecklats till vad som inom EU benämns cooperative compliance. Det innebär i praktiken att skattemyndigheterna vid en revision utgår från rapporten som beskriver företagets skattepolicy. Saknas sådan väntar i allmänhet en dryg hemläxa och en ingående granskning. I Sverige har dock ett tidigare projekt om så kallad frivillig samverkan pausats.

Going forward
Sannolikt kommer ökat fokus att riktas mot att rätt skatter betalas efter pandemin. Därtill måste den ökade skulduppbyggnaden minskas, sannolikt genom en kombination av ökad ekonomisk tillväxt och ”nya solidaritetsskatter”, som redan diskuteras i Tyskland. I flera länder har redan företag med ägande i skatteparadis uteslutits från olika stöd. Därtill ska medel ur EU:s närmast gigantiska stödfond om 750 miljarder euro fördelas bland annat till företag. Trenden mot ökad compliance syresätts därtill av det som närmast blivit ett mantra inom internationell skattepolitik, ”sustainability and fair taxes”.

Kommentar? Nya tider, nya möjligheter!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?