2020-01-20
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Mer att göra för skatterådgivare under 2020

Allt tyder på att marknaden för skatterådgivning växer under 2020. Så även inslaget av skatterådgivning i tjänster som tillhandahålls av revisorer och redovisningskonsulter. Och då även av tjänster som inte bör anses komma i konflikt med regler för oberoende.

Följande är några förhållanden som tydligt indikerar en växande rådgivningsmarknad.

  • Regler om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner införs 1 juli 2020. Reglerna gäller för så kallade skattearrangemang som ger en skatteförmån. Lagstiftningen är medvetet vagt utformad och utan tydliga avgränsningar och definitioner. Lagrådet har inte reagerat på bristerna utan har närmast kapitulerat. Över 90 000 upplysningar väntas behöva lämnas in årligen från Sverige. Förutom parter m.m. ska upplysningen beskriva transaktionen, berörda regler och värdet av densamma. Lämnas inte upplysning påförs en sanktionsavgift. Grovt uppskattat skulle detta kunna medföra en ökad efterfrågan på motsvarande 150–200 skatterådgivare. Återstår att se om Skatteverket under våren genom ställningstanden begränsar upplysningsskyldigheten. Å andra sidan har man uttalat att upplysningarna kommer att användas, inte bara för att täppa igen luckor i lagen, utan även för kontroll och revision i det enskilda fallet. Verket tar gärna emot frågorna serverade. En ny typ av lagstiftning således. Men EU-direktiv är svåra att implementera.

  • Kontroll och regelefterlevnad ökar i betydelse, främst inom internationella koncerner. Ökat fokus på hållbarhet och nya modeller för sådan skatteredovisning syresätter denna trend. Härom veckan offentliggjorde Shell alla sina länderrapporter med uppgifter om betalningar av alla skatter och antal anställda i alla länder där koncernen är verksam. Denna trend växer även bland svenska börsnoterade företag.

  • För svenska ägare har en översyn av 3:12-reglerna aviserats. Utredningsdirektiven diskuteras nu mellan samarbetspartierna i januariöverenskommelsen. Det talas om både förändringar och skatteskärpningar. Sådana oroar ofta ägare och motiverar alltid en genomgång av olika handlingsalternativ. Mest närliggande är en höjning av skatten på gränsbeloppet från 20 till 25 procent. Vi får se vad ESO:s utredare Klas Eklund föreslår i vår.

  • Ändringar väntas även för företagare som driver enskild näringsverksamhet, främst jord- och skogsbruk, och handelsbolag. I augusti i år ska en nytillsatt utredning presentera förslag som berör periodiseringsfond, expansionsmedel samt positiv och negativ räntefördelning. Utgångspunkten är ett förslag från LRF. Även här är det dags för en kontakt med skatterådgivare! FAR är erbjuden att medverka med en expert i utredningen. I steg två ska regler som underlättar för gig-företagare utredas.

  • Moms och punktskatter. Den pågående skatteväxlingen mellan arbete och miljö leder till fler punktskatter. Dessa är ofta komplexa och tekniska. Samtidigt blir momsproblemen alltfler i takt med att offentligt finansierad verksamhet drivs av privata bolag. Det gäller både vid köp av tjänster och hyra av fastigheter. Internationellt är trenden mot ökad beskattning av konsumtion och the carbon fotprint särskilt tydlig. De vindarna kommer snabbt att blåsa in även över Sverige.

  • Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifter för olika grupper som behöver sysselsättning. Avgränsningsfrågor ger rådgivare sysselsättning. Detsamma gäller regler om ökad beskattning av utländska gästarbetare. Även för dessa införs nya regler under våren 2020.

  • Ny skatt på digitala tjänster. Under 2020 får vi sannolikt se någon form av internationell överenskommelse om beskattning av digitala tjänster som berör långt fler företag än Google och Facebook. Nästan alla företag har idag digitala delar i sina varor och tjänster. Om inte annat har Frankrike, Italien och Österrike redan infört nationella lagstiftningar. Storbritannien gör så under våren i år och ett antal EU-länder ligger i startgroparna. Dessa skatter tas ut på en helt annan bas än bolagsskatten på vinsten. Detta blir en konsumtionsbeskattning på ett fiktivt överskott. En skatteinnovation!

Som om detta inte räcker lurar i vassen, i vart fall utredningar, om en ny arvs- och gåvoskatt, en exitskatt och en mer omfattande beskattning av fastigheter. I vart fall kan dessa inte uteslutas när kapitalbeskattningen ska ses över i syfte att minska klyftor och skapa finansiering av ökade anslag till kommuner. Sannolikt är detta inget akut under 2020, men frågorna kan motivera en genomgång av läge och handlingsalternativ.

I denna miljö med nytt fokus på regelefterlevnad och planering blir rollen som Auktoriserad Skatterådgivare FAR en allt tyngre kvalitetsstämpel som rådgivare. Denna utveckling mot ökad komplexitet i lagstiftningar är dock inget som FAR bejakar. Tvärtom vill vi se mer överskådliga och lättillämpade regler. Det ger hållbarhet även inom beskattningen.

Men med alla dessa fantastiska möjligheter att serva kunder och skapa nytta för bolag och ägare längtar jag nästan tillbaka till rådgivarrollen!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg