2020-04-17
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

De viktigaste åtgärderna – en överblick

Krispaket och åtgärder börjar bli många. De sammanfattas väl i årets vårbudget. Trots det är det svårt att få överblick och se helheten. Därtill ska företagens framtid bedömas i anslutning till att olika stöd sök. Det är lätt att inte se skogen för alla träden.

Jag arbetar med skatter. Inget annat. Men över 30 års yrkeserfarenhet har givit en viss allmänbildning inom juridik och ekonomi, utöver de kurser jag läste en gång i tiden. Skatterådgivare står ofta nära kunden, är dess Trusted Business Advisor. Ofta tillsammans med företagets revisor eller redovisningskonsult.

Den här bloggen innehåller inga råd. Endast översiktlig information. Det samma bör vara vägledande för alla under coronakrisen. Ge råd inom det du kan, förstår och har ansvarsförsäkring för. I övrigt, lämna information om regler. Inte mer. Och med tydliga friskrivningar. Det är ett tecken i denna tid.

Trist? Javisst! Men bättre än ingen dialog alls.

I den här bloggen gör jag ett nedslag i de viktigaste åtgärderna som presenterats under coronakrisen. Nedslaget är inte fullständigt och du som läsare får själv söka vidare information. Men det är ett försök att ge en överblick, att se skogen. För det är just det som är en Trusted Business Advisors roll.

Skatter. Uppskov

  • Aktiebolag kan få anstånd med inbetalning av anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i upp till ett år. Omfattar tre månadsinbetalningar. Inbetalningar i februari och mars 2020 kan återbetalas. Skulden räntebeläggs, med ökande ränta efter sex månader. Behövs hela anståndstiden uppgår den till 3,14 procent. Skulden omfattas inte av företrädaransvaret för ägare om bolaget senare inte kan betala den. Ansökan görs med fördel digitalt genom Skatteverkets nya coronasida där all information med anledning av corona har samlats. För att få anstånd får företaget inte ha misskött sin ekonomi eller har större skatteskulder.
  • Anstånd med moms. Företag som redovisar momsen helårsvis kan få momsen för 2019 återbetald från 27.12 2019. Företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan få anstånd med tre månaders moms. Anståndet kan göras retroaktivt från och med januari 2020.
  • Företagare som driver enskild firma eller handelsbolag kan både ändra sin debiterade preliminärskatt genom att begära jämkning och även begära förtidsåterbetalning av redan debiterad preliminärskatt. Hela vinsten för 2019 upp till en miljon kronor kan därefter sättas av till periodiseringsfond utan något tak. Den skattepliktiga vinsten för 2019 blir då noll kronor. Glöm inte att utan senare avdragsgilla kostnader kommer fonden att beskattas.

Lån

  • Almi får tre miljarder för att öka utlåningen till små och medelstora företag.
  • Svensk Exportkredit (SEK) ges ökade möjligheter att ge krediter till svenska exportföretag.
  • Exportkreditnämnden (EKN) ges ökade möjligheter att lämna garantier för betalning vid köp av svenska varor och tjänster.
  • Banker har fått ökade ramar för utlåning. Till del med garantier från Riksbanken. Mer information från banken i denna del.

Kostnader för anställda


Nedsatta arbetsgivaravgifter för anställda.
Gäller under perioden 1 mars-30 juni 2020, deklarationerna för mars, april, maj och juni. Arbetsgivaravgiften under denna period sänks till 10,21 procent för upp till 30 anställda och på en avgiftspliktig ersättning om högst 25 000 kronor per anställd och kalendermånad. På den del av lönen som överstiger det beloppet betalas fulla arbetsgivaravgifter. Skattelättnaden kan som mest uppgå till 5 300 kronor per anställd och månad. Notera att företag som väljer att permittera och betalar permitteringslön ska betala arbetsgivaravgifter på denna. Företaget räknar själv ut de arbetsgivaravgifter som ska betalas och betalar in dessa. Redan inlämnade deklarationer kan rättas.

Motsvarande regler gäller för enskilda näringsidkare och ägare till handelsbolag.

Mer information och blanketter finns på Coronasidan.

Stöd med upp till hälften av lönekostnader vid korttidsarbete, tidigare korttidspermittering.
Stöd kan ges i sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning. Stödet är preliminärt. Handläggs av Tillväxtverket. Information och en rad villkor finns på deras hemsida och i finansutskottets betänkande nr 51. Bland annat får utdelning eller liknande inte ha lämnats, utan att detta närmare preciseras. Arbetsgivaren kan minska arbetstiden med 20, 40, 60 eller 80 procent. Lönetaket för stödet är 44 000 kronor i månaden. Det högsta stödet är 26 030 kronor per person och månad om löner ligger över 44 000 kronor och arbetstidsminskningen är 60 procent. Notera att möjligheten att permittera till 80 procent endast gäller under tiden 1 maj till 31 juli. I kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna kommer staten att bära 86 procent av arbetskraftskostnaderna under maj och juni, detta då den sänkta arbetsgivaravgiften inte gäller under juli. Den utökade möjligheten till 80 procent träder i kraft under maj, men kommer att tillämpas retroaktivt från 1 maj. Mer information finns på Tillväxtverkets webb.

Avtal med anställda måste finnas, antingen genom kollektivavtal eller genom direkt avtal med anställda. Saknas kollektivavtal kan hjälp av en arbetsrättsjurist behövas. Frågan är definitivt även arbetsrättslig och MBL berörs.

Det stöd som efter ansökan kan betalas ut är preliminärt och ges vid ”tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte hade kunnat förutse eller undvika” utan att detta närmare preciseras. Arbetsgivaren måste först ha gjort vad denne har kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. Inte heller får skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning föreligga. Inte heller får ”större utdelningar” lämnas, enligt Tillväxtverket, utan någon närmare information i dagsläget. Att stödet är preliminärt innebär att det kan komma att återkrävas om företaget inte uppfyller villkoren.

Frågorna kring dessa regler är i dag minst sagt många. Mitt intryck efter att ha läst både betänkande och hemsida är att kraven kan uppfattas som högre i betänkandet. Detta kan påverka bedömningen när stöden följs upp.

Uppsägning, m.m.
Flera tillfälliga lättnader i villkoren för A-kassa har införts och grundbelopp höjts. Företagare som tillhör A-kassa kan lägga företaget vilande. Krav för detta liksom ersättningsnivå måste stämmas av med A-kassan. Normalt är kraven på vilande höga.

Hyror

Stödet innebär att en hyresvärd som sänkt hyran för en hyresgäst i särskilt utsatta branscher kan söka stöd för upp till 50 procent av den nedsatta hyran. Hyresvärden ansöker om kompensationen i efterhand hos länsstyrelsen. Detta statsstöd måste godkännas av EU. Fastighetsägarnas organisationer har aktuell information.

Övriga skulder och avtal

Dessa får förhandlas om. Gå igenom villkoren! Finns avtalsklausuler om force majeure? Det kan översättas med extraordinära och svårförutsedda händelser utan parternas kontroll. Om en sådan klausul finns, stäm av med en avtalsrättsjurist om den är tillämplig.

Nu är det upp till företag och rådgivare att börja räkna, eller snarare fortsätta, på vilka åtgärder som behövs, allt utifrån de villkor som gäller för de olika åtgärderna.

Sannolikt är detta inte sista ordet. Fler åtgärder kan vara att vänta, eller kanske utvidgningar. Men de nu lagda stöden kompletterar varandra väl utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Därför är det viktigt att nu tänka framåt samtidigt som den medicinska bilden börjar klarna något.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?