2019-03-04

Rättssäkerhet. Domstolsverkets rop på hjälp.

Rättssäkerhet är en prioriterad skattefråga för FAR. Det måste gå att få sin sak prövad i domstol. I skattefrågor anser många idag att kammarrätterna i praktiken är första instans.

Stiftelsen Rättvis skatteprocess, ett privat initiativ, slog tillsammans med Företagarna i höstas larm om eroderande rättssäkerhet. I rapporten Jämnare spelplan föreslog de sex reformer för ökad rättssäkerhet, bland annat ökad kvalitet i förvaltningsdomstolarna och en ökad specialisering i skattemål. FAR delar uppfattningen om behovet av de föreslagna reformerna.

Domstolsverket efterlyser nu öppet ökade resurser till domstolarna, en nödvändighet för ett effektivt rättsväsende, som verket ser det. I ett pressmeddelande kring sin anslagsframställan för åren 2020–2022, vilket i år spritts även på sociala medier i uttryckligt syfte att bilda opinion, skriver man att Sveriges domstolar nu står inför en brytpunkt. ”Vi måste ha tillräckliga resurser för att kunna tillgodose medborgarnas rätt till rättvisa”, säger Stefan Holgersson, lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vidare ur pressmeddelandet. ”I en stark demokrati är domstolarna en garant för rättssäkerhet. Det räcker inte att Polis- och Åklagarmyndigheten får ökade resurser så att fler ärenden kan tas till domstol om inte domstolarna får resurser att hantera måltillströmningen”, skriver Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket. ”Om begärd resursförstärkning uteblir hotas rättssäkerheten”.

Några noteringar ur det budgetunderlag som verket sänt in.

  • Sveriges domstolar avgör 400 000 mål per år. Detta antal illustrerar i sig vikten av enklare och tydligare regler.
  • Av dessa mål står förvaltningsrätterna för 110 000 och kammarrätterna för 20 000. Detta exklusive migrationsmål. Av målen i förvaltningsrätterna utgör skattemålen 10 000.
  • Gökungen är, om uttrycket tillåts, migrationsdomstolarna som avgör drygt 50 000 mål och migrationsöverdomstolen som avgör drygt 20 000 mål. Självklart kräver detta sina resurser.

Jag kan inte bedöma de äskade beloppens storlek i sig, men jag litar på Domstolsverket när de nu högljutt säger stopp, nu får det vara nog! DV har mitt fulla stöd.

Samtidigt som Domstolsverket nu går ut i sociala media med sin sak för att få stöd i opinionen för ökade anslag så gick i går en polischef i Tensta Rinkeby ut med en film på YouTube där han fått nog. Några unga killar hade snattat kanelbullar och hotat personalen med pistol när de blev ertappade. Han vädjade till allmänheten om att hjälpa till att sätta stopp. Även det ett bra initiativ i tiden, men likafullt tragiskt. Att be politiken om ökade insatser hade han säkert gjort tidigare. Nu gick även han genom sociala media.

I samma andetag lägger den statliga utredningen om Informationsskyldighet för skatterådgivare fram förslag om att skatterådgivare ska lämna upplysning till Skatteverket om ”skattearrangemang” som sänker skatten. 165 000 upplysningar per år väntas behöva lämnas. Omkring 25 000 rådgivare berörs, skattejurister, revisorer, redovisningskonsulter banker och försäkringsbolag. För att ta emot upplysningarna uppskattas Skatteverket behöva 150 - 170 miljoner kronor i ökade anslag. Skrota det förslaget och lägg de pengarna på Domstolsverket!

Rättssäkerheten är samhällskritisk. Tilliten i samhället hänger på att vi känner oss säkra och att det går att få sin sak prövad på ett juste sätt i domstol. För fattig och för rik, för företag, företagare och för löntagare. Med tillit följer vilja att betala skatt. Att tumma på rättssäkerhet är inte hållbart.

Just det pekar Svenskt Näringsliv på i en debattartikel i Dagens Industri samma dag som detta skrivs, https://www.di.se/debatt/stark-rattssakerheten-i-skattelagstiftningen/. Bra! Jag har tidigare bloggat i samma fråga! 

 

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter