2019-04-18

Begränsa uppgiftsskyldigheten till Skatteverket!

Så har FAR lämnat sitt remissvar på betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang, SOU 2018:91. FAR är som alla vet vid det här laget starkt kritiska till en rapporteringsplikt för inhemska transaktioner. Behov saknas och har heller inte visats. Därtill massa extra krångel och rättsosäkerhet kring vad som ska rapporteras.

Betänkandet behandlar implementeringen av EU:s DAC 6 direktiv om Mandatory Disclosure Rules som Sverige förbundit sig att införa. Direktivet föreskriver uppgiftsskyldighet till Skatteverket för ”skattearrangemang” som kan uppfattas som aggressiv skatteplanering mellan medlemsländer.

Fine! No problem, så länge inte den svenska uppgiftsskyldigheten blir mer omfattande än i andra länder.

Samtidigt föreslår utredningen att motsvarande uppgiftsskyldighet införs för inhemska transaktioner som kan ha som bisyfte (30 procent ska räcka enligt utredningen, hur man nu ska kunna mäta det) att nå en skatteeffekt. Den delen är inte ok. Inte ens minimikravet att behov finns har visats. Men Skatteverket vill inte varken vänta eller gå igenom deklarationer för att se vad som skett, utan vill ha upplysningar ett par månader tidigare för att eventuellt kunna föreslå ett stopp för så kallade upplägg.

Samtliga FAR:s medlemmar och övriga i samma branscher, tillsammans enligt utredningen omkring 25 000 rådgivare av olika slag berörs av förslaget. Alla måste kunna ta ställning till om upplysning kring ett råd ska lämnas eller inte. Att göra fel bedömning blir dyrt, upp till 500 000 kronor i böter. 165 000 upplysningar väntas lämnas in varje år. Antalet är sannolikt lågt räknat om de internprissättningstransaktioner som ger lägre skatt i internationella koncerner ska redovisas. Sammantaget onödiga fördyringar, stök och bök, rättsosäkerhet och kraftigt ökad regelbörda och fullgörandekostnad för denna.

Frågan är om inte även Skatteverket bör säga nej tack till vissa delar av förslaget. Deras allmänt sett goda anseende sätts annars på spel.

FAR:s remissvar biläggs nedan. Det kommer att följas upp hearings och uppvaktningar av politiker.

Personligen är jag lite optimist! Jag är inte så säker på att hela paketet införs. Varför?

  • Skatteverket behöver minst 170 miljoner enligt utredningen för att kunna hantera upplysningarna. Det är tveksamt om fyrpartiregeringen är beredd att lägga de pengarna när alla i samhället slåss om anslagen. Jämför fördelningen i vårbudgeten! Varför ska regeringen satsa på något som är genuint impopulärt i näringslivet och som kraftigt ökar regelbörda och fullgörandekostnader, med mellan 5 till 10 procent över en natt? En sådan satsning tränger ut annat och ger sannolikt få röster.
  • Klarar Skatteverket att bygga upp ett AI-system för att hantera dessa upplysningar och sedan sända de som rör gränsöverskridande transaktioner vidare ut över Europa? Risken finns att de blir liggande i en databurk, eller numera i ett moln. Hur ska översättningen till andra språk hanteras?

Sammanfattningsvis ur remissvaret

  • Förslaget om vad som är ett arrangemang och ska rapporteras är medvetet vagt utformat. Det överlåts till Skatteverket att genom ställningstaganden fylla lagen med konkret innehåll. Rättsosäkert!
  • Leder till överrapportering och ökad administration, fördyringar och osäkerhet om vad som ska rapporteras – eller inte. När blir ett svar ett råd?
  • Behov saknas i den inhemska delen. Utredningen har inte lämnat något exempel på vad som skulle ha rapporterats om regeln gällt under de senaste åren. Förslaget bygger i stället på ett 10 år gammalt tänk. Även inom internationella koncerner agerar man annorlunda nu efter BEPS.
  • Skatt har successivt blivit en hållbarhetsfråga där rykte och renommé är värt mer än enstaka vinster genom aggressiv skatteplanering. Den utvecklingen har utredningen missat. Eller bortsett från.

Så jag är optimist! Trots allt!

Läs gärna hela FAR:s remissvar här.

Avslutningsvis, tack till FAR:s expertgrupp under ledning av Markus Thaler som arbetat med att ta fram remissvaret och till styrgruppen för skattefrågor under ledning av Joachim Agrell. Även styrelsen har engagerat sig med en egen arbetsgrupp.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIN

Prenumerera på nya inlägg