2022-11-22
FAR-bloggen

Vad är riskbaserad kvalitetssäkring?

Begreppet riskbaserat används allt oftare i vår bransch, till exempel i samband med kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. Men, vad menas egentligen med riskbaserat?

Att arbeta riskbaserat innebär i korthet två steg. Det första är att analysera om det finns några risker, till exempel att ett företag som är medlem i FAR inte utför uppdrag i enlighet med Reko, svensk standard för redovisningstjänster, och det andra att i så fall sätta in åtgärder där risken bedöms som störst, mest sannolikt att den inträffar eller får störst konsekvens.

Ett riskbaserat arbete anpassas alltid till de egna förutsättningarna, och samma risk kan vara mer eller mindre allvarlig i olika sammanhang.

Exempel på kvalitetssäkring

Du har möte en viss tid och målet är att komma i tid till det mötet. Vilka risker finns det att målet inte uppnås?

Du identifierar tre risker: att du försover dig, att bussen inte kommer och att barnen kan bli sjuka och måste vara hemma från skolan. Vilka risker är mest sannolika och vad du kan göra för att förhindra att de påverkar ditt mål? Du kan till exempel ställa ett larm för att vakna i tid, ta en tidigare buss eller komma överens med din partner om att hen är hemma om barnen blir sjuka.

En av de personer du ska ha mötet med identifierar samma risker, men kommer fram till att om något inträffar deltar hen digitalt från hemmet.

En tredje person identifierar också risken för att försova sig, men har inga barn och bor på gångavstånd från mötesplatsen. Då krävs bara en åtgärd, att kontrollera att larmet är ställt på rätt tid.

Tre personer har samma mål men olika förutsättningar – och identifierar därmed olika risker och åtgärder.

Kvalitetssäkring styrs av företagets egna förutsättningar

På motsvarande sätt som i exemplet fungerar det med risker för att ett redovisnings- eller löneuppdrag inte genomförs i enlighet med Reko. Beroende på olika förutsättningar behöver varje medlemsföretag utgå från egna risker när de styr sina kvalitetssäkringsåtgärder.

Kvalitetssäkring kan exempelvis påverkas av:

  • Antal anställda
  • Kompetens
  • Tid
  • Typ av uppdrag
  • Typ av kunder
  • Programstöd
  • Organisation
  • Var företaget och kunderna är geografiskt belägna

Ett företag kanske konstaterar att det inte har så många eller stora risker och har därför färre och enklare kvalitetssäkringsåtgärder. Ett annat företag har däremot fler riskfaktorer och behöver sätta in fler åtgärder. På så sätt medför en riskbaserad kvalitetssäkring att tjänsterna levereras med samma höga kvalitet i båda företagen.

Riskbaserat arbete förhindrar brister i kvalitet

Riskbaserat arbete innebär att den som är kvalitetsansvarig inte kan förlita sig på standardlösningar eller generella åtgärder, utan behöver analysera den egna verksamheten för att se vilka risker som finns och hur de kan reduceras. Om det sker förändringar i verksamheten behöver företaget självklart göra en ny analys – och kanske ta bort eller sätta in nya åtgärder.

Det positiva med riskbaserat arbete är att det ger företag möjlighet att arbeta proaktivt med att förhindra bristande kvalitet, i stället för att agera när det redan har uppstått en brist. 

Hur definieras hög kvalitet?

Kvalitetssäkring handlar om att säkerställa att de tjänster som utförs och de rapporter som levereras har hög kvalitet. Vad menas då med hög kvalitet?

I det här sammanhanget innebär hög kvalitet för det första att tjänsterna utförs enligt de lagar och regler som är tillämpliga för tjänsten eller rapporten. Det är en hygienfaktor för en auktoriserad konsult som är medlem i FAR.

För det andra innebär hög kvalitet att konsulten utför de tjänster som har överenskommits i uppdragsavtalet, att tjänsterna utförs i tid och att rapportering görs på det sätt uppdragsgivaren förväntar sig.

Reko ger konsulten ett ramverk

För en auktoriserad redovisningskonsult och en auktoriserad lönekonsult som är medlem i FAR är Reko utgångsläget för vad som är hög kvalitet i ett redovisnings- eller löneuppdrag. Ska-kraven i reko ska vara uppfyllda i alla uppdrag. Det ger konsulten ramar för vad som är hög kvalitet.

Riskbaserad kvalitetssäkring innebär i korthet:

Mål, att utföra uppdragen enligt Reko

Risk, att uppdraget inte utförs enligt Reko, det vill säga att ska-kraven inte uppfylls. Vilka risker finns, hur sannolikt är det att de inträffar och vad blir konsekvensen om de inträffar?

Åtgärd, baseras på förutsättningarna och de bedömda riskerna

FAR har tagit fram ett exempel på riskanalysmatris som kommer att publiceras inom kort.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen