2021-09-13
FAR-bloggen

3:12-reglerna diskuteras i ny rapport från SNS

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, driver ett forskningsprojekt om Skatter i en globaliserad värld. Fjorton rapporter i olika skattefrågor tas fram under några år vilka sedan knyts ihop med övergripande policyslutsatser utifrån rapporterna. FAR stöttar och följer projektet med löpande synpunkter. Den senaste rapporten rör de för rådgivare och kunder så viktiga 3:12-reglerna.

Dessa regler för entreprenörer och ägare till fåmansföretag är sannolikt den mest diskuterade skattefrågan sedan 1990-års skattereform. Men så berör de också numera knappt 600 000 aktiebolag och deras ägare. Både start-ups, scale-ups och etablerade fåmansföretag är avgörande för Sveriges ekonomi. De är även rådgivares marknad. Väl utformade bidrar reglerna till att öka den sammantagna näringsverksamheten i samhället. Där är vi i stort sett nu, jämfört med situationen vid reglernas tillkomst, även om utrymme för förbättringar och förenklingar alltjämt finns och bör genomföras.

Varje tungt förslag till ändringar i 3:12-regelverket är därför intressant för rådgivare. SNS rapport inom ramen för sitt forskningsprojekt är ett sådant.

Att SNS beställer en rapport om reglerna, ska ses mot bakgrund av de senaste årens intensiva diskussion om att ”reglerna blivit för bra” och nu möjliggör omvandling av högt beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Komplexiteten anses även ha nått vägs ände. Finansdepartementet har därför under de senaste åren initierat och presenterat flera förslag till förändringar och försämringar under senare år. Alla har fått dras tillbaka då de inte samlat en majoritet i riksdagen.

I SNS nya rapport i frågan, 3:12-reglernas roll i skattesystemet i går, i dag och i framtiden av Håkan Sehlin, nationalekonom verksamsam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, diskuteras tre förslag till ändringar av 3:12-relerna.

Det första alternativet beskriver Sehlin själv som ”spektakulärt”.  Slopas den statliga inkomstskatten på arbete samtidigt som kapitalskatten på utdelningar höjs till 35 procent behövs inga 3:12-regler. De kan slopas. Sehlin inser att det inte skulle fungera att knyta skatten på utdelningar till den högsta marginalskatten på arbete, och utvecklar därför inte förslaget vidare. Förutom att det skulle stöta på visst motstånd att slopa den statliga skatten på arbete och införa en platt skatt-modell …

Det andra reformförslaget innebär en ”åtstramning av det befintliga 3:12-regelverket”. Ändring av skattesatser, löneunderlagsregler och förenklingsregeln. Den typen av ändringar har framförts löpande i debatten under senare år. Flera av dem anses vara s.k. pennstrecksändringar som inte kräver ytterligare utredningar eller beräkningar.

Det tredje reformförslaget anser Sehlin ”förtjänar att allvarligt övervägas”.  Förebilden är finsk och innebär att klyvningen mellan tjänst och kapital baseras på nettotillgångarna i företagens balansräkning, det egna kapitalet, i stället för på lönesumman i bolaget och ägarens satsade kapital. Modellen skulle då tillämpas på alla onoterade bolag. Han pekar själv även på övergångsproblemen i att nu införa en sådan modell.

Inom FAR ska vi nu fördjupa diskussionen i 3:12-frågan. Så har inte skett sedan 2017 inför de ändringar som då diskuterades. FAR:s tydligaste uppfattning har varit att den så kallade fyraprocentsregeln bör slopas, eller i vart fall kompletteras med ett särskilt utdelningsutrymme för dessa mindre ägare. Principen är likabehandling av ägare. Gehör för den synen har funnits inom akademin.

Så, vad händer nu?

Delar av alternativ två ovan kan aktualiseras redan innan valet och i en slutlig budget för 2022. Det kan inte uteslutas. Annars kan förväntas att frågan kommer upp igen efter valet. Då utifrån en ny regerings perspektiv. Den minnesgode vet att frågan fanns med som en punkt i januariöverenskommelsen, men att parterna i det avtalet inte kunde enas om direktiven till en ny utredning. Diskussionen kring 3:12-reglerna kommer att återkomma, antingen som en egen fråga eller inom ramen för en ny skattereform, hel eller i delar. Å andra sidan hörs allt fler röster, if it aint broken, why fix it? En utgångspunkt som alltid bör gälla och måste beaktas. Därtill skapar utredningar i sig alltid osäkerhet och oro kring en fråga. Detta påverkar både investeringar och det egna kapitalets storlek i bolagen. Sammantaget ska många aspekter beaktas innan ändringar görs.

FAR följer och bevakar löpande frågan. Detsamma bör alla auktoriserade rådgivare göra. Goda råd bygger på god framförhållning. Det måste även beslutsfattare inse.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen