Auktorisation och utbildning

För att kunna vara en verksam rådgivare eller specialist, exempelvis affärs- och skatterådgivare, och även kunna vara medlem i FAR måste du ha en god akademisk utbildning och fortlöpande vidareutbilda dig.

I FAR:s invalskrav står det exempelvis att du som ansöker om medlemskap ska vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen. Därtill finns bland annat följande krav på teoretisk och praktisk utbildning:

 • Ha akademisk examen om minst 180 poäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) med ett innehåll som är relevant för det specialistområde som vederbörande verkar inom.
 • Ha fem års praktik inom relevant specialistområde, varav minst tre år som extern rådgivare.

Auktorisation

Under 2011 införde FAR ett auktorisationsförfarande som krav för medlemskap. FAR hanterar processen. Auktorisationen utgör en kvalitetsstämpel vad avser skatterådgivarens yrkesmässiga agerande ifråga om bland annat omdöme och etik.

Vid auktorisationen prövas den sökandes kvalitet och kompetens vad avser sättet för hur rådgivning ska lämnas och hur den sökande hanterar olika situationer ur ett etiskt rådgivningsperspektiv. Här prövas även den sökandes omdöme vad gäller objektivitet, bland annat ställt i relation till en rådgivares affärsmässiga krav på att tillföra nytta för kunden.

Den auktoriserade skatterådgivaren ska lämna skatterådgivning som har värde för kunden samtidigt som den förhåller sig till och beaktar de etiska värderingar som gäller för medlemmar inom FAR. Rådgivaren erhåller genom auktorisationen en yrkesstatus inom branschen för skatterådgivare.

Alla medlemmar i FAR som är auktoriserade skatterådgivare är föremål för en kvalitetskontroll. En godkänd kontroll är en bekräftelse på att den auktoriserade skatterådgivaren arbetar enligt FAR:s yrkesetiska regelverk och standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet, är ansvarsförsäkrad och vidareutbildar sig fortlöpande.

Auktorisationen ger:

 • Kvalitetsstämpel
 • Legitimitet på marknaden
 • Legitimitet gentemot myndigheter, domstolar och lagstiftare

Varför auktorisation:

 • Samhällsansvar
 • Etiskt ramverk
 • Kvalitet
 • Tydlig yrkesroll
 • Marknadens efterfrågan och behov

Kommande tillfällen för muntlig examination är 16 november 2017 (fullbokad) samt 23 januari, 19 april och 15 maj 2018.

Vidareutbildning
Förtroende är av central betydelse för branschen och FARs medlemmar. Förtroendet är betydelsefullt i alla uppdrag och förtroende skapas och vidmakthålls bland annat genom hög kompetens. Därför måste du som är FAR-medlem, enligt FARs yrkesetiska regler, vidareutbilda dig för att kunna fortsätta vara medlem.

Du måste uppdatera dina kunskaper under hela den tid som du är yrkesverksam, och behovet styrs av utvecklingen inom respektive område. Specialisering avser sådan utbildning som medlemmen behöver för att utveckla sina kunskaper inom särskilda områden.

Vidareutbildningens omfattning:

 • Minst 120 timmar relevant utbildning per treårsperiod, varav minst 20 timmar per år.
 • Minst 60 timmar ska vara verifierbara, dvs. du som medlem ska kunna styrka att du har genomfört vidareutbildning, till exempel genom uppvisande av kursintyg.