Auktorisation och utbildning

Det är Revisorsinspektionen (RI) som ansvarar för auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag. För att inneha godkännande eller auktorisation måste du vara yrkesverksam revisor.

För att bli revisor behöver du en ekonomie kandidatexamen på 180 poäng (120 poäng enligt gamla systemet), tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen hos RI. Detaljerna hittar du i RN:s föreskrifter om utbildning och prov.

Med praktisk utbildning avses både teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier, självstudier med mera samt praktisk tillämpning av erhållna kunskaper, det vill säga praktik på byrå.

Praktisk utbildning
Den praktiska utbildningen för att få avlägga revisorsexamen ska pågå under minst tre år och följa ett utbildningsprogram. Utbildningen ska vara allsidigt sammansatt, ge kunskap om revision i olika branscher och innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag samt kvalificerad utredning. Särskild vikt ska läggas vid revisorns bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som revisorn måste iaktta vid revisionsarbetet.

Utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision, varav minst 1 000 timmar ska utgöras av revision av aktiebolag.

Du kan gå kurser hos FAR, internt inom byrån eller hos annan utbildningsarrangör.

Revisorsexamen
Du måste ansöka hos RI om att få skriva revisorsexamen (prov). I samband med ansökan måste du betala en administrationsavgift och först när den är betald granskas din ansökan. Inom två månader du får besked om du uppfyller kraven för att få avlägga prov för revisorsexamen. När granskningen av ansökan är klar får du en begäran om att betala en examensavgift och när den är betald får du en kallelse till provet.

Mer detaljerad information om utbildningskrav och revisorsexamen finns på RI:s webbplats.

Revisorer med äldre behörighet
Från 1 juni 2013 togs möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen bort. En godkänd revisor som före ikraftträdandet hade avlagt revisorsexamen benämndes därefter auktoriserad revisor. Syftet har varit att förenkla regelverket. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behöll sin behörighet och benämns även i fortsättningen godkänd revisor. Läs mer på RI:s webbplats

Vidareutbildningskrav
En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part och kräver att revisorn upprätthåller en hög kompetens.

FAR-medlemmars fortbildning ska omfatta minst 120 timmar under 3 år, och som vidareutbildning räknas:
• Interna och externa kurser samt seminarier.
• Utbildnings- och annat utvecklingsarbete.
• Forskning och publicistisk verksamhet.

Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbar utbildning, exempelvis kurser eller seminarier. Såväl planerad som genomförd vidareutbildning ska dokumenteras.

Revisorernas fortbildningskrav är reglerade i 5 a § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Dessutom innehåller EtikR 4 regler om detta.

Ansökan om fortsatt auktorisation och godkännande
Giltighetstiden för godkännandet och auktorisationen är enligt revisorslagen och RI:s föreskrifter fem år i taget. Ansökan om fortsatt godkännande och registrering ska ges in till RI senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. Ansökningsavgift ska betalas till RI i anslutning till att ansökan ges in.

Inför varje ny femårsperiod gör RI en kontroll av revisorns redbarhet och yrkesverksamhet. Registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor, om bland annat styrelsesammansättning och ägande, som gäller för dessa bolag är uppfyllda.

Licensiering av revisorer i finansiella företag
Enligt FAR:s Rekommendation om revision av finansiella företag (RevR 100) ska minst en vald revisor eller den som är huvudansvarig revisor vid revisionen av företag som omfattas av de så kallade rörelselagarna och som står under Finansinspektionens tillsyn vara licensierad.

För att bli licensierad krävs följande:

  • Under de tre år som närmast föregår ansökan om licensiering/fortsatt licensiering ska man ha utövat revisionsverksamhet, övriga bestyrkandeuppdrag eller annan granskning enligt särskild överenskommelse i finansiella företag omfattande minst 600 timmar.
  • För licensiering/fortsatt licensiering ska man också, utöver de generella krav som gäller för alla revisorer, under de tre senaste åren ha genomgått 60 timmars relevant fortbildning, varav 40 timmar ska avse verifierbar utbildning. Sammanlagd fortbildningstid ska alltså vara 180 timmar.

Kraven för licensiering gäller från och med 1 juli 2012

Taggar: Revisor