FAQ - Frågor och svar om uppdragsavtal enligt Reko

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Reko - uppdragsavtal. Du hittar dem längst ner på sidan.

Taggar: FAQ, Redovisningskonsult

Vanliga frågor och svar

Måste uppdragsavtalet vara skriftligt för att gälla?

Ja, ett skriftligt uppdragsavtal är ett krav enligt Reko 330 för att definiera uppdragets innehåll och ansvarsfördelning. Ett väl formulerat uppdragsavtal klargör vilka arbetsuppgifter som uppdraget omfattar, hur dessa ska rapporteras samt arbetsfördelningen mellan parterna, och är därför till nytta för både uppdragsgivare och uppdragstagare.

Måste uppdragsavtalet vara undertecknat av båda parter för att gälla?

Ja, uppdragsavtalet ska enligt Reko 330 vara undertecknat eller på annat sätt skriftligen bekräftat av båda parter. Skriftlig bekräftelse kan exempelvis ske via e-post. En sådan hantering kan ibland vara praktisk för att enkelt kunna bekräfta uppdraget och kunna påbörja arbetet. Det bör dock vid snarast lämpliga tillfälle kompletteras med underskrift på
själva avtalet. Genom en underskrift eller annan skriftlig bekräftelse framgår att parterna är överens om innehållet och vilken ansvarsfördelning som ska gälla mellan uppdragsgivaren och redovisningsföretaget.

Hur ofta måste ett uppdragsavtal skrivas om eller förnyas?

Enligt Reko 330 ska uppdragsavtalet förnyas så snart väsentliga förändringar har skett. En rekommendation är att avtalet löpande utvärderas för att se att samarbetet fungerar på avsett sätt och för att ta hänsyn till eventuella förändringar. Med förändringar kan till exempel avses förändrade arbetsuppgifter, förändrad omfattning eller ny företagsledning eller styrelse.

En årlig genomgång av uppdragsavtalet med uppdragsgivaren ger redovisningskonsulten möjlighet att diskutera om uppdragsgivaren är nöjd med konsultens arbete och de tjänster som levereras. Även redovisningskonsulten får möjlighet att utvärdera och diskutera samarbetet. Om inga förändringar krävs kan avtalet löpa vidare. Ett sätt att uppdatera delar av avtalet utan att skriva om hela kan vara att hänvisa till en bilaga som behandlar aktuella områden. Då kan bilagan uppdateras vid behov utan att grundstrukturen för uppdragsavtalet förändras. Ändringar och tillägg i befintliga avtal ska alltid dokumenteras skriftligt i uppdragsavtalet.

Är det tillåtet att utforma egna uppdragsavtal eller måste FAR:s alternativt Srf konsulternas mallar användas?

Det finns inte något som hindrar att en byrå utformar egna uppdragsavtal. FAR och Srf konsulterna har, som en service till sina medlemmar, tagit fram mallar på uppdragsavtal och allmänna villkor som uppfyller kraven i Reko. De allmänna villkor som FAR och Srf konsulterna har tagit fram ska inte redigeras. Om något annat än vad som anges i dessa standardiserade villkor ska gälla ska detta istället framgå av uppdragsavtalet. Om egna mallar används, ska dessa innehålla den information som framgår av Reko 330.

Måste bilagor med uppdragsspecifikationer ingå i uppdragsavtalet?

Nej, det är inte något krav. Syftet med att lägga uppdragsspecifikationer som bilagor är att de olika arbetsmomenten ska bli tydligt beskrivna. Det kan även vara praktiskt att vid förändringar enbart skriva om en bilaga, i stället för att ta fram ett helt nytt uppdragsavtal. Vid användning av bilagor ska dessa noteras i uppdragsavtalet. Ändringar och tillägg ska alltid dokumenteras skriftligt.

Visa fler frågor och svar