FAQ - Frågor och svar om förutsättningar för bokslutsrapport enligt Reko

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Reko - förutsättningar för bokslutsrapport. Du hittar dem längst ner på sidan.

Taggar: FAQ, Redovisningskonsult

Vanliga frågor och svar

Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Ett skriftligt uppdragsavtal är ett krav enligt Reko 330. Avtalet ska vara undertecknat eller på annat sätt skriftligen bekräftat av båda parter, till exempel via e-post. För att kunna lämna en bokslutsrapport måste alltså dessa krav vara uppfyllda.

Vem på byrån ska skriva under bokslutsrapporten?

En bokslutsrapport kan bara lämnas av en auktoriserad redovisningskonsult. Det hindrar dock inte att andra medarbetare som finns på byrån deltar i uppdraget. Det ska dock finnas en redovisningskonsult som är uppdragsansvarig för varje uppdrag, och det är
lämpligt att detta är en auktoriserad redovisningskonsult, som gör en helhetsbedömning av att arbetet med uppdraget har följt Reko och om en bokslutsrapport ska lämnas. Om den som är uppdragsansvarig inte är auktoriserad så måste den auktoriserade redovisningskonsult som ska utfärda bokslutsrapporten göra en egen bedömning av att kraven i Reko är uppfyllda.

Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden upprättar all sin bokföring själv?

En bokslutsrapport kan lämnas om kraven i Reko är uppfyllda. Att uppdragsgivaren själv upprättar bokföringen är i sig inte något hinder. Vad som krävs är att redovisningskonsulten i detta fall genomför en övergripande kontroll och rimlighetsanalys av uppdragsgivarens arbete enligt Reko 595. Redovisningskonsulten ska genom kontrollen
kunna bedöma om redovisningen håller hög kvalitet och i allt väsentligt uppfattas som korrekt.

När uppdragsgivaren själv upprättar sin bokföring ska ansvarsfördelningen och arbetets utförande regleras redan från början i uppdragsavtalet. Det är viktigt att uppdragsgivaren informeras om vad kraven i Reko innebär för att arbetet ska godkännas vid redovisningskonsultens genomgång.

Redovisningskonsulten ska även dokumentera sin bedömning av uppdragsgivarens arbete och sitt ställningstagande.

Det som ska kontrolleras är alltså att redovisningen håller hög kvalitet och följer god redovisningssed. Om detta kan bekräftas kan en bokslutsrapport lämnas.

Kan jag lämna en bokslutsrapport om någon annan på byrån som inte är auktoriserad redovisningskonsult har genomfört uppdraget?

Av Reko 120 framgår att den som är uppdragsansvarig ska se till att uppdraget bemannas med personal som har rätt kompetens och instruktioner för sitt arbete. Detta innebär att även redovisningskonsulter som inte är auktoriserade måste följa Reko i sitt arbete och att den som lämnar bokslutsrapporten ska kontrollera detta. Om det har skett, och
kraven i Reko i övrigt är uppfyllda, kan du lämna en bokslutsrapport.

Kan jag lämna en bokslutsrapport för ett uppdrag som jag har tagit över från en annan redovisningskonsult under året?

Förutsättningen för att en bokslutsrapport ska kunna lämnas är att ett uppdragsavtal har upprättats som beskriver arbetsprocessen, samt att kraven i Reko är uppfyllda. Vid övertagande av uppdrag från en annan redovisningskonsult måste det därför kunna bekräftas att arbetet från årets ingång har följt Reko, och detta sker genom att redovisningskonsulten bedömer det övertagna arbetet enligt Reko 595. Om arbetet uppfyller
kraven kan den som är auktoriserad redovisningskonsult och övertar uppdraget lämna en bokslutsrapport.

Visa fler frågor och svar