Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

2016-06-15

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån (”Revisionsbyrån”) och Uppdragsgivaren (”Företaget”) vid Revisionsbyråns utförande av revision och tilläggsuppdrag som är reglerade i lag samt revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag, om inte något annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Villkoren tillämpas även om en fysisk person hos Revisionsbyrån valts till revisor i Företaget.

faronline

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer