Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

2018-02-02

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan revisorn (”Revisorn”) och uppdragsgivaren (”Företaget”) (tillsammans ”Parterna”) vid Revisorns utförande av revision och tilläggsuppdrag som är reglerade i lag samt revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag, om inte något annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

faronline

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer - 2018