K2 Fördjupning för redovisningskonsulter

Med den här kursen blir du bättre på att tillämpa K2 i ditt dagliga arbete som kvalificerad redovisningskonsult. De erfarna lärarna ger dig insikter på djupet om hur regelverket ska tillämpas i olika situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna. Vi gör också kopplingar till Reko för att du ska få tips om hur du på ett ändamålsenligt sätt kan dokumentera dina överväganden och slutsatser.

Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

K2 Fördjupning för redovisningskonsulten är kursen som går igenom de olika svårigheterna i respektive kapitel i K2. Lärarna för kursen har djupgående kunskap om regelverket, om dess tillkomst och därmed hur det ska tillämpas.

Kursen varvar praktik med teori och deltagarna ökar sin förmåga att själva hitta i regelverket och tolka bestämmelserna.
Kursen omfattar t.ex. kunskap och förståelse för:

 • Grundläggande principer, lättnadsregler och rättelse av fel.
 • Tillämpning av rättvisande bild
 • Hur intäkter ska redovisas
 • Redovisning av olika typer av ägartillskott
 • Anskaffningsvärden för materiella anläggningstillgångar

Tycker materialet var jättebra, främst boken, och lära sig hitta i den. Kursen höjer statuskänslan på vårt arbete vilket är väldigt roligt.

Kursinnehåll

 • Kapitel 2
  – Vad betyder de olika grundläggande principer?
  – Särskilt om väsentlighetsprincipen
  – Hur fungerar de olika lättnadsreglerna?
  – Rättelse av fel
 • Kapitel 3–5
  – Vad ska finnas med i förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen?
  – Vilka ändringar får man göra/inte göra?
  – Särskilt om rättvisande bild.
  – Särskilt om händelser efter balansdagen
 • Kapitel 6
  – När ska en inkomst intäktsredovisas?
  – Hur redovisas olika typer av intäkter?
  – Kassaregisterbestämmelserna
 • Kapitel 7
  – Hur redovisas olika typer av kostnader?
  – Särskild om undantagsregeln från periodisering
 • Kapitel 9–14
  – Hur bedöms om företaget har en tillgång eller inte?
  – Klassificering av tillgångar
  – Vad ingår i anskaffningsvärdet, får/ska?
  – Tillkommande utgifter
  – Förbättringsutgifter på annans fastighet
  – Avskrivningar; huvudregel eller lättnadsregel?
  – När anses en anläggningstillgång avyttrad?
  – Den obligatoriska säkringsredovisningen av valutaterminer
  – Redovisning av factoring och liknande
 • Kapitel 15
  – Indelning av eget kapital för olika verksamhetsformer
  – Redovisning av ersättningsfond
 • Kapitel 16
  – När inträffar en händelse som leder till/inte leder till en avsättning?
  – När är det en eventualförpliktelse?
 • Kapitel 17
  – Skuldförda bidrag
  – Checkräkningskredit och liknande krediter
 • Kapitel 18
  – Vilka principer måste finnas med
  – Noter enligt ÅRL respektive K2
 • Kapitel 19
  – Antecipierad utdelning
  – Olika typer av ägande
  – Redovisning av aktieägartillskott och koncernbidrag
 • Kapitel 21
  – Indelning av olika kassaflöden – hur ska man tänka?

Fantastiskt bra med frågeställningar (mentimeter-frågor) under kursen och sidhänvisningar i kursdokumentationen till läroboken.

Bra att veta

Kursen passar dig som arbetar som erfaren redovisningskonsult.

I kurspriset ingår boken Årsredovisning enligt K2.

Lärare

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 SEK

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 SEK

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 SEK

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 SEK

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online