Effektfullt ledarskap

En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

 • Personliga ledarskapet
 • Få tiden att räcka till
 • Chefsrollens utmaningar
 • Konsten att leda på distans
 • Delegering
 • Leda i förändring
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. Det övergripande målet med utbildningen är att göra dig ännu bättre i din roll som ledare.

Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för din roll, hur det påverkar andra, hur du bygger förtroende och vad som skapar engagemang samt ansvarstagande.

Utbildningen ökar din förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt. Du stärks som ledare utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver, ökar förståelsen för hur detta hänger ihop och hur det går att påverka med ditt ledarskap. Slutligen kan du tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Kursinnehåll

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt ledarskap och uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras samt hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för din roll, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap.

Delar av innehållet:

 • Personliga ledarskapet – skapa förutsättning för dig själv och andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till – hur prioriterar jag i mina olika roller
 • Ledarrollens utmaningar – egna och andras förväntningar
 • Öka tydligheten med effektiv och anpassad kommunikation
 • Hur kan jag bygga rätt attityd utifrån värdegrunden för att nå önskade beteenden
 • Samtalsverktyg för – coaching och kommunikation
 • Varför är förväntningar viktiga i min ambition att nå resultat
 • Hur skapar du engagemang och motivation hos medarbetare
 • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
 • Leda i förändring

Bra att veta

Utbildningen sker under två utbildningsdagar och behandlar aktuella utmaningar som ledare. Bygg din egen handlingsplan utifrån dina egna behov och din verksamhet, och på så sätt omsätter du programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela utbildningen.

För vem

Programmet är för ekonomer som leder andra med eller utan personalansvar. Vill du fördjupa din kunskap finns även kursen Effektfullt ledarskap - fördjupning.

Lärare

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser