Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Fi2017/02080/S1)

2017-06-16 16:41

I promemorian föreslås att den s.k. utvidgade fåmans-företagsdefinitionen i 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1299). förkortad IL, justeras.

Taggar: FAR tycker, Skatt