Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag

2017-06-28 00:00

Denna remiss innehåller ett förslag på hur en ianspråktagande av en ersättningsfond ska redovisas.

Taggar: FAR tycker, Redovisning