Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 26 slutlig

I sina slutsatser av 18 december 2014 underströk Europeiska rådet det akuta behovet av att öka insatserna för att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering, både på global nivå och på unionsnivå.

Taggar: FAR tycker, Skatt