Tillämpning av minimikravet på medskrivningsbara skulder Dnr 2016/425

Riksgälden redogör i promemorian för hur Riksgälden avser att fastställa minimikravet på nedskrivningsbara skulder.

Taggar: FAR tycker, Revision