Förslag till kodförändringar lämnade på öppen remiss

Koden reviderades senast 2009, och den nu gällande versionen trädde i kraft den 1 februari 2010. Bl.a. mot bakgrund av den tid som förflutit sedan den senaste revisionen genomförde Kollegiet under 2013 flera rundabordssamtal, en öppen remissförfrågan och ett högnivåsymposium för att identifiera behov av regelförändringar.

Taggar: Bolagsrätt och -styrning samt intern kontroll, FAR tycker