Ett svenskt tonnageskattesystem

Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen överlämnade 6 februari 2015 sitt betänkande " Ett svenskt tonnageskattesystem " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ett tonnageskattesystem och samtidigt se över andra befintliga stöd till sjöfartsnäringen. Syftet med redningens förslag är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.