Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt (Fi2015/3423)

I promemorian föreslås för det första att en vinstutdelning från ett utländskt företag ska tas upp till den del utdelningen får dras av i det utländska företaget.
För det andra föreslås att tillämpningsområdet för lagen mot skatteflykt utvidgas så att lagen även omfattar kupongskatt.

Taggar: FAR tycker, Skatt