Några synpunkter på K2

FAR vill med detta brev framföra vissa synpunkter på K2-regelverken. FAR önskar att Bokföringsnämnden överväger dessa synpunkter i samband med den översyn av K2 som torde vara nödvändig med anledning av förändringar i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, dels de som trädde i kraft 1 januari 2016, dels de ytterligare ändringar som förväntas komma senare.

FAR:s synpunkter har sammanställts i bilaga till detta brev. Sammanställningen är inte uttömmande och FAR utesluter inte att det finns ytterligare områden där förändringar eller kompletteringar i K2 kan vara motiverade.

I nämnda bilaga presenteras först synpunkter av mer generell karaktär uppdelade i tre områden. I samband med de generella synpunkterna anges konkreta exempel på situationer då K2 inte fungerar väl vid den praktiska tillämpningen. Vidare diskuteras ett urval specifika frågor kopplade till enskilda punkter i K2 som har uppkommit vid den praktiska tillämpningen.     

De generella områdena är:

  • Legal form eller ekonomisk substans. En viktig utgångspunkt när K2 ska tolkas och tillämpas är om det är legal form eller ekonomisk substans som i första hand ska beaktas. Här upplever FAR att det finns en osäkerhet såväl i själva regelverket som vid den praktiska tillämpningen. Konkret blir detta ett problem när en specifik fråga inte är direkt reglerad. Frågan uppstår då om händelsen ska redovisas på basis av sin legala form eller på ekonomisk substans.
  • Likheter med annan normgivning. Reglerna i K2 är ofta mycket lika reglerna i tidigare normgivning från Bokföringsnämnden, normer från Redovisningsrådet eller K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, hädanefter K3). Det är dock vanligt att K2 innehåller mindre (och ibland större) avvikelser i formuleringar och/eller struktur jämfört med K3 och tidigare normgivning. K2 är i många avseenden betydligt mer kortfattad än både tidigare normgivning och K3, vilket ofta försvårar tillämpningen av K2. De kortfattade reglerna i K2 riskerar att leda till skiftande tillämpning i enskilda situationer vilket inte torde ha varit syftet med K2. Det skulle underlätta tillämpningen av K2 om det tydligare framgick att ett visst område skulle överensstämma med exempelvis K3 eller inte.
  • Väsentlighetsprincipen. I K2:s nuvarande utformning har K2 vissa specificerade väsentlig-hetsgränser, men ingen generell vägledning till begreppet. Detta skapar osäkerhet om hur väsentlighet kan och ska beaktas i redovisningen. En typisk fråga som uppkommer är t.ex. om det är ett väsentligt fel att avvika från uppställningsformerna eller lägga till en rubrik i förvaltningsberättelsen.

Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s policygrupp för redovisning
Dan Brännström, generalsekreterare FAR

Läs brevet i sin helhet här

Taggar: Bokföringsnämnden, K2, K3