Policygruppen för etik

Förslag till ny version av EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan.

Omarbetningen av EtikU 9 är främst föranledd av EU:s revisionspaket, som bland annat har inneburit ett flertal regleringar avseende revisorns kommunikation med revisionsutskottet. Omarbetningen är också ett led i policygruppens löpande arbete med att upprätthålla relevansen av FAR:s etikuttalanden, i syfte att öka medlemsnyttan.

Omarbetningen innebär enligt förslaget i korthet följande förändringar:

  • Uttalandet har renodlats och fokuserar på revisorns kommunikation med revisionsutskottet i företag av allmänt intresse angående oberoendefrågor.
  • Uttalandet anknyter dels till revisorsförordningens bestämmelser, dels till ISA-bestämmelser.
  • Exemplet har uppdaterats för att möta de nya rapporteringskraven.

FAR:s policygrupp för etik välkomnar särskilt synpunkter och svar på följande frågeställningar. Motivera gärna era svar.

  1. Finns det ett behov av vägledning?
  2. Ger uttalandet överlag tillräcklig och ändamålsenlig vägledning?
  3. Finns det behov av förtydliganden i någon del? Om så är fallet, vänligen specificera
  4. Är exemplet relevant och användbart?

Remissvar ska vara FAR tillhanda senast den 15 november 2017. Vi är mycket tacksamma om ni skickar ert remissvar med e-post till janet.temple@far.se

Eventuella frågor besvaras av Sara Orback sara.orback@far.se, 08-506 112 55.

Policygruppen för etik