RevR700

Uppdatering av RevR 700 exempel 8, Revisionsberättelse i värdepappersfond

2019-01-31 14:00

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder respektive lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har ändrats och anger numera bland annat att en årsberättelse även ska innehålla viss information om hållbarhet. Sådan information ska lämnas i årsberättelser för räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2017, det vill säga från och med räkenskapsåret 2018.

Exempel 8 i RevR 700 avseende revisionsberättelse för en värdepappersfond har därför nu uppdaterats så att det inkluderar rapporteringen av revisorns granskning av den lagstadgade hållbarhetsinformationen i årsberättelsen.

Baserat på sid. 51 i proposition 2017/18:5 är FAR:s tolkning att revisorsgranskningen av hållbarhetsinformationen är begränsad till kontroll av att den lagstadgade hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen. Revisorns granskning och rapportering av fonders hållbarhetsinformation har således flera likheter med den granskning och rapportering som krävs av den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med årsredovisningsslagen.

Det bör påpekas att det enligt svensk lag inte är tillåtet att lämna en gemensam revisionsberättelse för flera fonder, utan revisionsberättelse ska upprättas separat för varje fond.

Exemplet avser således en värdepappersfond, men tjänar som vägledning även för upprättande av revisionsberättelse i specialfonder. Se punkterna 72-78 i RevR 700 för mer information om årsberättelser och revisionsberättelser i värdepappersfonder och specialfonder.

Taggar: Revision