Ökad medlemsnytta med omarbetade EtikU 9

2018-01-31 13:17

EU:s revisorsförordning, med ett flertal regleringar som påverkar revisorns kommunikation med revisionsutskottet, är anledningen till att EtikU 9 nu har skrivits om.

FAR:s policygrupp för etik arbetar kontinuerligt med att upprätthålla relevansen i FAR:s etikuttalanden och omarbetningen av EtikU 9 – Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet, är en del i det arbetet.

Omarbetningen innebär i korthet följande förändringar:

  • Uttalandet har renodlats och fokuserar på revisorns kommunikation med revisionsutskottet i företag av allmänt intresse angående oberoendefrågor.
  • Uttalandet anknyter dels till revisorsförordningens bestämmelser, dels till ISA-bestämmelser.
  • Exemplet har uppdaterats för att möta de nya rapporteringskraven.

Taggar: Etik, Revision