Nya ändringar i FAR:s rekommendationer och uttalanden

2018-01-08 10:43

19 december 2017 beslutade FAR:s policygrupp för revision om ändringar av nedanstående rekommendationer och uttalanden. Nedan presenteras de viktigare ändringarna. För mer information om ändringarna hänvisas till de protokoll över ändringar som publiceras i FAR Online.

Ändringar i rekommendationer och uttalanden:

1. Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige

 • Den huvudsakliga ändringen i ramverket avser det generiska exemplet för en revisorsrapport upprättad enligt ISAE 3000. Ramverket innehåller nu två generiska exempel. Ett för bestyrkande med rimlig säkerhet och ett med begränsad säkerhet.

2. RevR 100 Revision av finansiella företag

 • I p. 1.1 förtydligas vilka finansiella företag som inte omfattas av RevR 100.Vidare har punkterna 3.5-3.6 med hänvisningar till RevR 209 upphävts. Ändringar i RevR 100 utgörs i övrigt av språkliga ändringar.

3. RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning

 • Den huvudsakliga ändringen i RevR 1 gäller komplettering med ett nytt exempel (exempel 3) på kontrollbalansräkning. Uttalandets tidigare två exempel avser yttrande utan modifiering (exempel 1) och modifiering med reservation (exempel 2). Exempel 3 avser ett modifierat yttrande över kontrollbalansräkningen med avvikande mening.

4. RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt

 • Den huvudsakliga ändringen i RevR 5 baseras på nya takeover-regler. Ändringar är därför gjorda i punkterna 1.12.-1.13. Punkterna 1.14 och 2.21 är upphävda.

5. RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsinformation

 • Strukturen av RevR 6 har genomgått omfattande ändringar. Rekommendationen anges nu vara en svensk tillämpningsrekommendation av ISAE 3000. Detta märks bl.a. genom att revisorn i revisorsrapporten anger att granskningen är utförd i enlighet med ISAE 3000. I tidigare version av RevR 6 angavs att granskningen var utförd i enlighet med RevR 6.

6. RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen

 • Nya exemplet 19b behandlar situationen då en nytillträdd revisor finner att tidigare revisor inte lämnat handlingar till Bolagsverket i enlighet med 9 kap. 23§ och 23a§ ABL.

7. RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

 • Rubriken över punkt 3.9 har ändrats till ”Fortsatt drift” vilket bättre representerar punktens innehåll.
 • Punkterna 3.27-3.38 är nya i rekommendationen och är överförda hit från RevU 5. RevU 5 har därmed upphävts.

8. RevU 4 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt

 • Uttalandet är delvis omstrukturerat. Tidigare kapitel 3 om penningtvätt är nu placerat sist i uttalandet som kapitel 10. Detta har medfört följdändringar av numreringen av kapitel 4-10 i uttalandets tidigare version.
 • Uttalandet är uppdaterat med ändringar i lagen (2017:630) om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen)
 • I övrigt har några förtydliganden gjorts.

9. RevU 5 Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovisning

 • Uttalandet har i huvudsak överförts till RevR 10 och är nu upphävt.

Taggar: Revision