RI inför riskbaserad tillsyn

2017-10-17 14:55

Revisorsinspektionen (RI) har infört en ny tillsynsform – riskbaserad tillsyn. Den används för tillsyn som baseras på identifierade eller misstänkta riskfaktorer.

RI har hittills bedrivit tillsyn på följande sätt: Periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) samt prövning av disciplinärenden och förhandsbesked. Nu har RI sett över tillsynen och ersatt SUT med en ny tillsynsform – riskbaserad tillsyn.

– Syftet är att uppnå ökad effektivitet och relevans. Tillsynsformen SUT har innefattat flera olika kategorier och har därför varit svår att definiera och sammanfatta. Många gånger har den nog uppfattats som otydlig, säger Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor på RI.

– Kvalitetskontroller sker med regelbundna tidsintervall och disciplinärenden utreds efter anmälan, vilket ger dessa två tillsynsformer en tydlighet och transparens som SUT saknar, tillägger hon.

Identifierade riskfaktorer

Riskbaserad tillsyn kommer att användas för sådan tillsyn som inte är kvalitetskontroll eller disciplinärenden, utan baserad på identifierade eller misstänkta riskfaktorer. Dessa kan uppmärksammas i inspektionens löpande verksamhet, genom regeringsuppdrag, i det nationella eller internationella samarbetet, eller genom övrig omvärldsbevakning.

Som exempel nämner Carin Rytoft Drangel när RI observerat något i media och behöver utreda omständigheterna vidare för att kunna bedöma om man ska öppna ett disciplinärende. Att det öppnas ett disciplinärende direkt på indicier, utan mer konkreta indikationer på att det finns något att kritisera har skapat missnöje i branschen.

– Det kan ge överdrivet negativa effekter för den enskilde revisorn och föranleder ofta medial uppmärksamhet, säger Carin Rytoft Drangel.

Temagranskningar

RI planerar också att utföra temagranskningar av exempelvis en revisionsbyrås riktlinjer och policyer avseende ett specifikt område, eller en aspekt av byråns rutiner på systemnivå. Syftet är att kunna jämföra byråer för att identifiera god revisionssed och finna områden som behöver utvecklas.

Den riskbaserade tillsynen kommer även att användas när RI, via FAR:s kvalitetsnämnd, får information om revisorer som har underkänts vid omkontroll i byråernas interna kvalitets­kontroll och där kvarstående brister är allvarliga.

– Riskbaserad tillsyn blir genom den nya ordningen ett parallellspår till kvalitetskontrollerna. På samma sätt som vid kvalitetskontrollerna kommer ett ärende om riskbaserad tillsyn föras över till den disciplinära verksamheten först när inspektionen kan konstatera att det finns väsentliga brister, säger Carin Rytoft Drangel.

Riskbaserad tillsyn började tillämpas 1 oktober i år.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se

Taggar: Kvalitetskontroll, Revisorsinspektionen