Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten

2017-10-31 12:53

FAR:s policygrupp för revision har tagit fram ett förslag till vägledning för revisorns kontroll av hållbarhetsrapporten och rapportering om densamma - RevR 12 Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten - och önskar få in synpunkter på förslaget.

I oktober 2014 beslutades om ändringar i revisorsdirektivet (2006/43/EG), genom ändringsdirektivet 2014/95/EU. Ändringsdirektivet behandlade en utökad upplysningsplikt om icke-finansiell information för företag av viss storlek. Ändringsdirektivet implementerades sedermera i svensk lagstiftning, med krav på upprättande och viss revisorskontroll av en så kallad hållbarhetsrapport.

Krav på upprättande och kontroll av hållbarhetsrapporten träder i kraft för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Vi är tacksamma för remissvar senast 16 november 2017. Skicka ert svar till janet.temple@far.se.

Eventuella frågor besvaras av Lennart Iredahl, lennart.iredahl@far.se.