Höstens hetaste skattefrågor

2017-10-10 13:25

Hösten är här och med årstiden följer en mängd aktuella skattefrågor. Vi har kollat med experterna – de här skattenyheterna ska du hålla koll på i höst.

Fastighetspaketeringsutredningen, skatteeffekter av Brexit och 3:12. Det är några av höstens hetaste skattefrågor. Men det finns fler.

Tina Zetterlund, Verksamhetsområdeschef KPMG Skatt (Stockholm)

– Hösten är full av heta skattefrågor. Nya ränteavdragsregler i företagssektorn, där regeringen har valt att föreslå mer begränsade regler än vad som krävs enligt EU-direktivet (the Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD). Remissrundan avslutades i slutet av september och väldigt många synpunkter har framkommit. Det ska bli intressant att se hur förslaget nu kommer att utformas.

– Skatteverkets förslag att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige. Mot bakgrund av förekomsten av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i andra länder är det inte förvånande att motsvarande förslag läggs fram även i Sverige. De föreslagna ändringarna är omfattande och förväntas få stor inverkan på utländska arbetsgivare, både avseende administration och kostnader.

– På det internationella planet är det mycket på gång – implementeringen av BEPS och ATAD, skatteeffekter av Brexit och en eventuell skattereform i USA är högintressanta frågor just nu.

Joachim Agrell, Ordförande i FAR:s skattesektion

– Höstens hetaste frågor för styrgruppen för skatt är att vi tar ett historiskt steg i och med att vi genomför vår första kvalitetskontroll på skatteområdet. Särskilda kontrollanter kommer från och med nu regelbundet att kontrollera våra medlemmars skatterådgivningsverksamhet utifrån FAR:s uppställda standard på området. Det övergripande syftet är givetvis att gentemot externa intressenter visa att kraven följs upp och efterlevs men kontrollen kan även internt fylla funktionen att de som kontrolleras får ett kvitto på att relevanta rutiner med mera är på plats.

– Vidare kommer vi fortsätta diskussionen kring skatterådgivarens framtida roll. Under hösten kommer vi bland annat att inleda en dialog med universitet och högskolor för att tillsammans fundera över vilken kompetens som marknaden kommer att efterfråga och hur vi från olika perspektiv säkerställer att morgondagens skatterådgivare möter den efterfrågan.

Magnus Lovén, Auktoriserad skatterådgivare Frejs (Göteborg)

– Det går nästan inte att kommentera aktuella ämnen utan att ta upp 3:12, de särskilda fåmansföretagsreglerna. Detta är ett ständigt aktuellt ämne som berör väldigt många. Det tidigare förslaget på området drogs tacksamt tillbaka. Detta är ett område som man ofta är inne och ändrar på. Frågan är därför vad som kommer att hända nu? Hur länge kommer de nuvarande reglerna att få leva vidare?

– Fastighetspaketeringsutredningen – kommer regeringen att gå vidare med någon del av förslaget om nya regler för fastighetsbranschen som framfördes i den så kallade paketeringsutredningen? Förslaget har kritiserats och får stora konsekvenser för fastighetsbranschen om det genomförs.

– Förslaget om ränteavdragsbegränsningsregler. Det har föreslagits en generell avdragsbegränsning för ränteutgifter i bolagssektorn. Frågan är om regeringen går vidare med förslaget och hur det slutliga förslaget i så fall kommer att utformas.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Skatt