Flera intressanta ärenden i FAR:s disciplinnämnd

2017-10-25 10:44

FAR noterar att anmälningarna till FAR:s disciplinnämnd ofta grundar sig på missuppfattningar om vad den anmälda har åtagit sig att göra. Detta visar hur viktigt det är att ha dokumenterat överenskommelsen i ett uppdragsavtal.

När en tidigare kund anmäler en medlem till FAR:s disciplinnämnd skickas anmälan normalt till medlemmen för yttrande. Disciplinnämnden begär då också in en kopia av aktuellt uppdragsbrev. Eftersom det är ett ska-krav i Reko att uppdragsavtal ska upprättas riskerar en konsult kritik om han eller hon inte kan uppvisa detta.

En vanlig situation är att en kund anser att konsulten har överdebiterat kunden. Även i sådana fall har konsulten nytta av uppdragsavtalet som specificerar vad som ska göras och som anger grunderna för debiteringen.

Uppdragsavtal viktigt

En kanske mindre vanligt förekommande situation är att bolagets ägare blir osams och konsulten anklagas av ena parten för jäv. I ett disciplinärende, som avsåg just den situationen, gjorde den ena ägaren bland annat gällande att konsulten inte hade fullgjort sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Eftersom en uppdragsbeskrivning fanns kunde nämnden fastställa att konsulten hade fullföljt sina åtaganden. Anmälan ledde därför inte till någon åtgärd från nämndens sida.

Två ärenden nyligen har gällt utlämnande av material till kunden efter avslutat uppdrag. I båda ärendena kunde redovisningskonsulterna visa att kunden hade fått det material som denna hade rätt att få. I det ena ärendet fastställdes att det inte föreligger någon skyldighet enligt Reko att lämna ut SIE-filer. Oavsett detta noterar FAR att det framgår av Reko att SIE-filer bör lämnas ut tillsammans med övrigt material. I det andra ärendet gjorde kunden anspråk på att få ut säkerhetskopior från redovisningsbyrån. Disciplinnämnden konstaterade i beslutet att säkerhetskopior i normalfallet inte lämnas ut till kunden och att det finns inte finns någon bestämmelse som reglerar detta. Av ärendena framgick även vikten av att dokumentera att kunden fått sitt material.

I de ärenden som inkommit till disciplinnämnden från kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet noteras bland annat brister avseende verifierbar vidareutbildning samt dokumentation i samband med antagande och omprövning av uppdrag.

Disciplinnämndens beslut kan läsas här.