Nya regler i IESBA:s etikkod

2017-11-15 13:39

Sedan 15 juli 2017 ska FAR:s medlemmar hantera lagöverträdelser eller misstankar om lagöverträdelser hos en kund enligt reglerna i IESBA:s etikkod. Syftet med de nya reglerna är att ge vägledning för hur en medlem ska tänka och agera om man upptäcker eller misstänker att det förekommit lagöverträdelser hos en kund.

Andra motiv till de nya reglerna är att man velat hindra att någon avgår från sitt uppdrag på grund av misstankar om lagöverträdelser utan att först åtminstone ha lyft frågan på lämplig nivå hos kunden.

Enligt de nya reglerna har man som medlem i FAR en skyldighet att agera om man upptäcker eller misstänker att någon hos kunden har begått lagöverträdelser inom ramen för kundens verksamhet. Reglerna omfattar även överträdelser av andra författningar än lagar, det vill säga även regler i förordningar och myndighetsföreskrifter. För att medlemmens agerande ska omfattas av de nya reglerna ska det vara fråga om överträdelser av lagar och regler som har direkt påverkan på väsentliga belopp eller upplysningar i årsredovisningen. Det kan också vara fråga om överträdelser av lagar och regler vars efterlevnad är grundläggande för driften av verksamheten eller för att undvika kännbara sanktioner. Det ska alltså vara fråga om oegentligheter vars konsekvenser är kännbara och ofta även inverkar på allmänhetens intressen. Om det är fråga om uppenbart oviktiga förhållanden är man som medlem inte skyldig att tillämpa reglerna, men reglerna kan även i sådana situationer ge vägledning för hur situationen kan hanteras.

Diskutera med befattningshavare hos kunden

Hur man ska agera om man upptäcker överträdelser som har ägt rum, eller misstänker sådana, skiljer sig i viss mån beroende på om det är fråga om ett revisionsuppdrag eller ett annat uppdrag. För alla uppdrag gäller dock att om man får kännedom om ett förhållande som kan innebära en överträdelse – oavsett om man får sådan kännedom vid utövandet av uppdraget eller på annat sätt – ska man i första hand diskutera förhållandet med befattningshavare på lämplig ledningsnivå hos kunden. Hur man sedan bör agera beror bland annat på resultaten av denna diskussion.

Medlemmen ska alltid bedöma lämpligheten i responsen hos kundföretaget, det vill säga göra en bedömning av hur informationen tas emot och vilka åtgärder det leder till. Om man bedömer att responsen är otillräcklig ska man överväga om ytterligare åtgärder krävs. Ytterligare åtgärder kan innefatta att avgå från uppdraget och/eller att informera behörig myndighet (även om det inte finns någon juridisk skyldighet att göra det). Härvid ska medlemmen bland annat ta hänsyn till allmänhetens intressen och väga dem mot de regler som kan finnas om tystnadsplikt. I sådana situationer bör medlemmen överväga att inhämta juridisk rådgivning för att förstå de yrkesmässiga eller juridiska effekterna av att vidta en sådan åtgärd.

Redovisnings- eller rådgivningsuppdrag

Om det inte är fråga om ett revisionsuppdrag (utan ett redovisnings- eller rådgivningsuppdrag), men den byrå där FAR-medlemmen är verksam även har revisionsuppdraget, ska en medlem som uppmärksammar en överträdelse eller en misstänkt överträdelse följa de riktlinjer och rutiner som finns på byrån. Om sådana saknas ska medlemmen kommunicera förhållandet med den som är ansvarig revisor för kunden. I fall där revisorn inte är verksam vid samma byrå ska medlemmen överväga om förhållandet ändå ska kommuniceras med kundens revisor.

För revisionsuppdrag finns särskilda regler om kommunikation med koncernrevisorn och övriga revisorer i koncernen.

Du hittar reglerna i sin helhet i avsnitt 225 i IESBA:s etikkod. Avsnittet finns med som gråmarkerad text i Medlemsvolymen 2017.

Taggar: Etik