RN: Branschen bör agera mot misstänkt penningtvätt

2017-03-21 13:50

Nu vill Revisorsnämnden (RN) att revisorer och redovisningskonsulter ska bli bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. I början av maj anordnar RN ett informationsmöte på temat.

Varje år tvättas runt 100 miljarder kronor i Sverige. Dessutom sker transaktioner för att finansiera terrorism. De allra flesta rapporter som kommer in till Finanspolisen kommer från bankerna.

Med branschens unika insyn i företagen kan revisorer och redovisningskonsulter utgöra en viktig pusselbit i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi ställde några frågor till Lotta Westerberg, jurist och avdelningsdirektör på RN.

Hur kan revisorerna bidra när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?

–  Frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism har blivit mer aktuella under senare år. Att bekämpa dessa brott är viktigt för samhället och här kan revisorn spela en stor roll som första barriär. Via sin kännedom om företagen har revisorerna stora möjligheter att upptäcka exempelvis ovanliga transaktioner, mönster och upplägg. Det är ingen som förväntar sig att en revisor ska bedriva spaningsverksamhet eller leverera en anmälan om ett fullbordat brott. Det revisorn ska göra är att vara uppmärksam i sin verksamhet.

Området är ju omgärdat av lagar och regler, vad innebär till exempel revisorns uppgiftsskyldighet?

–  Om revisorn upptäcker en transaktion som han eller hon misstänker utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska revisorn granska transaktionen närmare. Om misstanken sedan kvarstår, ska revisorn lämna en rapport till Finanspolisen. En rapport är inte detsamma som en polisanmälan. För att Finanspolisen ska kunna utreda rapporten, behöver den innehålla alla omständigheter kring misstanken. Informationen i en lämnad rapport kan sedan komma att utgöra en del av ett underrättelseuppslag som kan vara värdefullt för att en brottsutredande myndighet ska kunna upptäcka ett brott.

Kan revisorn vara anonym?

–  Ja, identiteten på den som har lämnat en rapport till Finanspolisen omfattas av sekretess. Finanspolisen talar heller inte om för den rapporterade att det har kommit in en rapport. Även revisorn är förbjuden att prata med klienten eller någon utomstående om att en granskning har gjorts eller att en rapport har lämnats.

Varför har revisorerna hittills varit underrepresenterade när det gäller att rapportera misstänkt penningtvätt?

–  Det finns troligen många orsaker till det. Kanske råder en uppfattning om att den grad av misstanke som krävs för att rapporteringsskyldigheten ska utlösas är högre än vad som faktiskt är fallet. Och jämfört med exempelvis banker står revisorn ofta ett steg bort från transaktionen när han eller hon i sin granskning ska ta ställning till historisk information, vilket kanske kan innebära att revisorerna har svårt att bedöma om underlaget är tillräckligt för att rapportera till Finanspolisen. Med anledning av den låga rapporteringsgraden ser Revisorsinspektionen ett behov av att diskutera frågan om penningtvätt och finansiering av terrorism med branschen.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se

Taggar: Penningtvätt, Revisorsnämnden